Miljøgifter Lofoten

Mattilsynet publiserer 21.09.12 en undersøkelse som viser høye nivåer av tungmetallet kadmium i taskekrabbe fra Vestfjorden og hele Lofoten. Mattilsynets Distriktskontor for Salten ga en anbefaling om ikke å drive kommersiell krabbefangst i området. Klif har satt i gang undersøkelser for å finne kilden til forurensningene.

Den nye undersøkelsen fra Mattilsynet viser at problemet med kadmiumforurensning langs kysten av Nordland er Den nye undersøkelsen fra Mattilsynet viser at problemet med kadmiumforurensning langs kysten av Nordland er større enn tidligere antatt. Nivåene av kadmium er så høye at Mattilsynet advarer mot å spise taskekrabbe fangstet nord for Saltenfjorden i sør og nordover til og med hele Lofoten, opptil og inkludert Nesjøyan (Mjåsundet).

http://www.klif.no/no/Aktuelt/Nyheter/2012/September-2012/Mattilsynet-advarer-mot-krabbe-fra-Vestfjorden-og-Lofoten/

Høsten 2009 påviste svenske matmyndigheter høye kadmiumverdier i krabbeklokjøtt i et parti fra Saltenfjorden. Verdiene oversteg EUs grenseverdier for klokjøtt, og kjøttet kunne ikke omsettes. Mattilsynet kartla sommeren 2010 tungmetaller i taskekrabbe fra områdene utenfor Bodø. Resultatene viste at på 3 av 14 stasjoner lå verdiene over EUs grenseverdi for kadmium i klokjøtt. Ytterligere 4 stasjoner hadde verdier som lå like under grenseverdien.

Dette er en sak vi har et øye med. Kadmium er svært giftig og påvirker arveegenskaper. Det er derfor viktig å finne kilden til spredning av miljøgiften.

Med vennlig hilsen
Erling Solvang
Leder av Naturvernforbund i Nordland
95254075