Miljøvern «Light»?

Steinar Brubakk skryter av Ben Even Ravnås engasjement for vern av naturen, og ønsker at flere i nærområdet skal vise det samme engasjement. Selv kaller han seg naturverner «på et annet plan», men forteller ikke hva slags plan han befinner seg på. Det er veldig enkelt å være FOR naturvern hvis det ikke går utover noe, da er alle naturvernere.

Slik situasjonen er i dag, er det nesten ingen natur igjen å verne, vi er langt på «overtid» når det gjelder å ta vare på arter og naturtyper. At Norge har mye vill natur er en myte. Det var for hundre år siden. Den inngrepsfrie naturen er redusert til 10 %, og hva skal vi da verne hvis vi ikke skal verne den type natur det her er snakk om på Åkvikmyra? Denne myra er kommet på Rødlista, og det betyr at den er utryddingstruet. Stadig mer av myrlandskap dreneres på grunn av utbygging av ymse slag, landbruk, skogbruk, veier osv. Til slutt er det så lite igjen at det er uunngåelig med konflikter. Derfor må flere engasjere seg slik at en kommer i forkant av problemene og ikke bare kritisere de som har stått på for å prøve å berge stumpene.

En kan jo spørre seg hvor Vefsn kommune har vært i denne saken. De har valgt å ikke ha Miljøvernleder fordi de har så mye ekspertise selv. Jeg har vanskelig for å tro at ikke Direktoratet for Naturforvaltning eller Fylkesmannen har varslet kommunen om de vedtak som gjøres når det gjelder naturmangfoldet i Vefsn kommune. Har Vefsn kommune i det hele tatt noen oversikt over de forskjellige rødlistearter, enten det gjelder landskap, dyr eller planter? Statens Vegvesen plikter vel også å ha en viss oversikt over verneområder som kan komme i konflikt med vegplanlegging? Det er ikke mangel på informasjon hvis viljen er til stede. Det nytter ikke bare å prate vakkert om natur- og miljøvern og bærekraftig utvikling hvis en ikke følger det opp. Da blir det mye «miljøvern på en annet plan».

Variert og uberørt natur er en forutsetning for at vi skal kunne beholde det biologiske mangfoldet vi har i dag. Utbygginger i naturen er ikke alltid så dramatiske hver for seg, men det samlede presset er en stor trussel mot det rike naturmangfoldet. Vi må kjempe for at nye utbygginger i utmark og vassdrag må skje på en mest mulig skånsom måte overfor naturen, derfor trenger vi mange som engasjerer seg i kampen for natur og miljø i Vefsn.

Les rapporten om Ecofact rapport 115. Åkvikmyra i Vefsn – Vurdering i henhold til rødlista for naturtyper.

Anne-Elise Remmen

lokal kontakt Naturvernforbundet