Nasa kvartsforekomst

Kvartsforekomsten i Nasafjell ligger i et svært sårbart område som har store naturverdier og stor verdi for reindrift og for friluftsliv. Endringene fra første offentlige ettersyn medfører at arealinngrepet er redusert med 30% og at trafikkmengden blir noe redusert. Dette er positivt, men konsekvensene av inngrepene er i hovedsak like store. Dette ut fra bl.a. at arealinngrepet fortsatt er meget stort – i tillegg til at det vil bli mer støv, støy og forstyrrelser som følge av knusing av massene på området.

Oversender med dette kopi av uttalelsen fra Naturvernforbundet i Nordland og Rana Turistforening til Fylkesmannen og Reindriftsforvaltinga.   Vi mener det det nye høringsforslaget ikke gir godt nok grunnlag for å oppheve insigelsene verken fra Fylkesmannen eller Reindriftsforvaltinga. 

Rana Turistforening og Naturvernforbundet finner ikke at den samlede belastning er tilstrekkelig belyst slik § 10 i «Lov om forvaltning av naturens mangfold» forutsetter (Nml). (En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for). Dette inkluderer naturlig nok både eksisterende tiltak (E6, jernbane, hyttebygging, kraftutbygging m.v.) samt de planlagte nye inngrepene i området.

Høringen gjelder i hovedsak vurdering av de endringene som er gjort etter første offentlige ettersyn. De største endringene er at gråbergstippen i øst utgår i det nye planforslaget, og at sprengte masser vil bli knust og siktet i eget knuse-/sikteanlegg på området.

Kvartsforekomsten i Nasafjell ligger i et svært sårbart område som har store naturverdier og stor verdi for reindrift og for friluftsliv.

Endringene fra første offentlige ettersyn medfører at arealinngrepet er redusert med 30% og at trafikkmengden blir noe redusert. Dette er positivt, men konsekvensene av inngrepene er i hovedsak like store. Dette ut fra bl.a. at arealinngrepet fortsatt er meget stort – i tillegg til at det vil bli mer støv, støy og forstyrrelser som følge av knusing av massene på området.

I tillegg har Rana kommune nylig har tilrådd to nye kraftutbygginger, en i Randalselva (fra Saltfjellet) og Gubbeltåga (fra Sør-Randalen). Det vil ytterligere forsterke belastningen i et område som fra tidligere er sterkt modifisert av vannkraftutbygging – Randalselva (fra Saltfjellet og Gubbeltåga (fra Sør-Randalen ) løper sammen ved Randalsvollen og fortsetter i sørvestlig retning under navnet Ranaelva. Elvene er sentrale landskapselementer i Randalen og Sør-Randalen, og er godt synlige i dalførene. Elvene har relativt jevnt fall med enkelte strykstrekninger og mindre fosser. Gubbeltåga har sterkt redusert vannføring da store deler av vannet er overført i tunnel til Store Akersvatn.

Rana Turistforening og Naturvernforbundet i Nordland synes ikke konsekvensene knyttet til avrenning fra deponiene er tilstrekkelig belyst eller ivaretatt. Det er et kjent problem at tungmetaller frigjøres ved slike inngrep som det her er snakk om. Vi er lite i tvil om at skadelige miljøgifter vil bli vasket ut av deponiene og havne i Ranelva, med de konsekvenser dette vil få for en allerede truet villaksbestand.

Erling Solvang/leder                                                                      Robert Bjugn/daglig leder

Naturvernforbundet i Nordland                                                     Rana Turistforening