NATUREN MÅ IKKE GJØRES TIL ARENA FOR MOTORSPORT

Å bevege seg rundt i naturen med motorkjøretøy uten at det dekker et nødvendig transportbehov, er en brutal måte å forsyne seg av naturherligheter på. Mennesker søker ut i naturen til fots eller på ski for naturopplevelser, stillhet og ro. Støy og forstyrrelser fra motorkjøretøyer er ødeleggende.

Erfaringene fra Nord-Troms, Finnmark, Svalbard og 7 forsøkskommuner ellers i landet, er ikke gode. Evalueringsrapporten viser: «Den totale støy – og trafikkbelastningen økte i forsøksperioden, fordi forsøket tillot nye kjøreformål i forhold til tidligere lovverk.»

Det var akkurat det som skjedde i forsøkskommunene Fauske og Hattfjelldal fordi kommunene tillot fri kjøring til og fra turistløypa. Mange flere blir fristet til å skaffe seg skuter, og det ble mer ulovlig kjøring.Det gir mildest talt dårlig grunnlag for ytterligere frislipp.

Regjeringen åpner likevel for motorisert fornøyelseskjøring i utmark i alle 105 kommuner som har søkt.Dette er en uhjemlet irreversibel snikinnføring av en lovendring utenom Stortinget, og uten at friluftslivet, naturvernorganisasjonene, grunneierne, skogeierne eller resten av det norske folk blir hørt. 
Dette er udemokratisk.

En undersøkelse av TNS Gallup 2012 viser endog at et flertall av de spurte (34%) ønsker en innskjerping av regelverket for snøscooterkjøring. Hele 73% ønsker ikke at det skal bli lettere å bruke motorkjøretøy i utmark. Åpning for ren turkjøring med snøscooter er dermed ikke i samsvar med hva folk flest ønsker.

Ønsket om å kunne kjøre kun for fornøyelsens skyld og lysten til å drive motorsport, må vike i naturen. Motorsporten må henvises til egne avgrensete arenaer. Vakre ord som «rekreasjonskjøring» blir brukt for å gi motoriseringen et skinn av friluft og aktiv livsstil. Å gå på ski i naturen er helsebringende, å kjøre snøskuter er det ikke.

Motorisert ferdsel øker folks aksjonsradius dramatisk. Mer kjøring vil derfor også uvegerlig føre til ytterligere press på fauna i de få inngrepsfrie naturområdene vi har igjen. Dette vil i sin tur vanskeliggjøre bevaringen av mangfoldet av truete arter og naturtyper.

Slippes først terrengkjøringen løs, vil det være en invitasjon til utvikling av en motorkultur, spesielt blant unge. Vokser den, vil den fort få en dominerende posisjon og fortrenge mykere naturnære aktiviteter som forutsetter ferdsel til fots eller på ski. Det må nevnes at motorsport i terreng er farlig. Skred utløses og andre alvorlige ulykker skjer stadig i tilknytning til bruk av motorkjøretøyer i terreng.

Det er i det hele tatt ingen gode grunner til å ønske seg mer bruk av motor i naturen. Regjeringens må få klar beskjed om å legge bort sine forslag. Kommunene må vise ansvar for natur og folkehelse og stoppe sine planer om motorisering av friluftslivet.

Forum for Natur og friluftsliv
Erling Solvang                                                                                  
Styreleder
For mer info 95254075