Naturvern og forurensning.

Norges Naturvernforbund – og andre organisasjoner – arbeider for å forhindre ødeleggelse av natur og miljø. Et arbeidsområde er å få redusert utslipp av giftige stoffer til jord, luft og vann. Det er et omfattende offentlig lov- og regelverk som skal forhindre slik forurensning – og det kontrolleres at det etterleves.

Private husholdninger er også underlagt dette lov- og regelverket. De skal levere sortert og merket miljøfarlig avfall til godkjent mottak, som igjen skal sørge for destruksjon eller gjenvinning. Kommunene er pålagt å ha et slikt mottak som fungerer. Det viser seg at det ikke er slik. Husholdningene kvitter seg årlig med 24000 tonn farlig avfall til godkjent håndtering – men det er ikke tallfestet hvor meget som forsvinner på annen måte.

I Skien viser en undersøkelse at det kastes mer farlig avfall enn hva som samles inn gjennom eksisterende ordninger. Det kan bety at det på landsbasis kastes over 24000 tonn farlig avfall på en slik måte at det forgifter naturen. Farlig avfall havner i restavfallsdunken. Det innebærer at innsamlingsordningene ikke fungerer slik som forutsatt. Med andre ord så er det ikke tilstrekkelig at Bodø kommune har en miljøstasjon for innsamling av miljøfarlig avfall. Etter loven er kommunen derfor forpliktet til å finne innsamlingsordninger som fungerer. Jeg vet ikke om Iris arbeider med saken, men dersom de ikke gjør det må de snarest komme i gang.

Det er svært vanskelig å gjøre noe med forgiftet natur. Giften sprer seg over store områder og det er vanskelig å finne opprinnelsen. For eksempel er det i store deler av Nordland påvist giftige krabber, uten at årsaken er klarlagt – hvor giften kommer fra. Det haster med å finne løsninger som fanger opp farlig avfall. Storprodusenter av miljøfarlig avfall som ikke behandler avfallet forsvarlig blir bøtelagt. Ved stikkprøver av husholdningers restavfall vil miljøsyndere kunne avsløres og bøtelegges. Men før dette innføres må levering av farlig avfall bli enklere. Naturvernforbundet vil mer enn gjerne være med på en diskusjon om dette.

Dag Neiden

Norges Naturvernforbund