Naturvernforbundet går for Nordområdesatsning.

Landsmøtet til Naturvernforbudet vedtok i sin arbeidsplan for kommende to år en stor satsning på nordområdene, med økt regionsatsning og etablering av Nordområdekoordinator.

Delegater på LM2011 fra Finnmark, Troms og Nordland.

Etter en samstemt strategi har Finnmark, Troms og Nordland klart fremme en økt satsning fra Naturvernforbundet på nordområdene.  Landsmøtet endret landsstyret opprinnelige forslag og støttet Nord-Norge delegatene nesten til fulle.

Endelig vedtak omfatter bl.a:

Nordområdesatsningen i organisasjonen er styrket.  For å bidra til at dette oppnås vil Naturvernforbundet at en Nordområdeplan for NNV skal være utarbeidet.  Organisasjonen i Nord-Norge skal spille en aktiv rolle og delta i de regionale prosesser der nordområdepolitikkenutformes.  Det må ansettes en nordområdesekretær, eller nordområdekoordinator. 

Naturvernforbundet går for Nordområdesatsning.

Landsmøtet i Naturvernforbundet vedtok en storstilt økonomisk og programpolitisk satsning på Nordområdeutfordringene.  En nordområdekonsulent, en nordområdeplan og økt organisasjonssatsning i nord vil gi naturverdiene en etterlengtet forsterket røst.

Naturen i Arktis er utsatt for et større press enn noen gang før. Det gjelder dimensjonen i utviklingen, det politiske press på alle nivå, og de uerstattelige verdier som trues av de tiltak som regjeringens økonomiske politikk kan resultere i.

Frivillige organisasjoner som representerer allmennhet og miljø klarer ikke å bidra godt nok i høringsprosessen til å avsløre feil og risiki som de utbyggingskåte og mange politikere så villig overser.

Regjeringens nordområdesatsing skaper et stort press på ressursene i nord. Utbyggerne har store ressurser og sine egne interesser og mål som ofte fraviker samfunnets interesser.

Utbyggernes planer må korrigeres mot allmenne interesser, og ikke minst bærekraft og beskyttelse av naturmangfold og miljø. Viktige nasjonale verdier kan gå tapt.

Regjeringa burde ta ansvar for å gi de regionale NGO-ene ressurser til å representere allmennhetens og miljøets interesser, slik de i dag støtter olje- og gruveindustrien.   I påvente av regjeringen er fylkeslederne i Naturvernforbundet for de tre nordlige fylkene meget fornøyd med at landsmøtet i Naturvernforbundet tar et stort ansvar selv og setter inn ressurser på Nordområdene. 

Naturverdiene er truet fra mange hold.  Oljevernberedskapen er for dårlig, leteområder nært land innebærer høy risiko, vindmølleparker truer biologisk mangfold, gruveindustrien forurenser og ødelegger til nå uberørt natur og truer nasjonale laksefjorder, bare for å nevne noe.  I sum står vi ovenfor gigantiske utfordringer der naturmangfoldet i nord er truet.

Det er behov for en sterk og samordnet innsats mot utfordringene ved regjeringens utbyggingspolitikk i nordområdene.

Presset på ressursene er ikke bare av lokalt, regionalt eller nasjonalt format, men gjelder også Barentshavet og Arktis.

Naturvernforbundet vil etter landsmøtets satsning på Nordområdene være bedre rustet til å kjempe for framtidige generasjoner og naturens interesser – og det haster, for det er nå det skjer.

For mer kontakt fylkesleder Erling Solvang.