Naturvernforbundet i Nordland 2011

Fylketstyrets årsmelding avlagt til årsmøtet 10.mars 2012.

Innledning
Årsmeldinga er relatert til de arbeidsmål årsmøtet og organisasjonsseminaret 27.februar 2011 trakk opp.


Resultat – Generelt
1. Natur har ikke bare stor verdi i seg selv, det er også økonomisk lønnsomt og samfunnsmessig fornuftig å ta vare på naturmangfoldet.
2. Kjernevirksomheten vil fortsatt være å tale naturens sak og bidra til at forvaltningen i Nordland gjennomfører en politikk som ivaretar de nasjonale mål i samsvar med lover og retningslinjer.
3. For å makte dette trenger vi organisasjonsledd som engasjerer våre medlemmer i alle kommuner
Vurdering: Nordland har mye verdifull natur og rikt biologisk mangfold som ikke er sikret gjennom vern. Vi prøver derfor å henge med og være tilstede i de mange prosesser som går i kampen om arealene. Tap av naturverdier er fortsatt den største trussel for mangfoldet av planter og dyr. Nordland mistet 701 km² villmarkspregede områder av i alt 1679 km² inngrepsfrie naturområder i perioden 1988-2003. Kartleggingen for perioden 2004-2008 viser at det fortsatt er et stort utbyggingspress da 142 km² inngrepsfrie naturområder og 16,7 km² villmarksprega områder gikk tapt i Nordland. 53 % av tapet av villmarkspregede områder skyltes vassdragsregulering, vannkraftutbygging og kraftledninger, men veibygging, skogsbilveier, vindkraft, oppdrettsanlegg og gruvedrift truer med store innhogg i Nordlandsnaturen.

Nordland har 44 kommuner:
● 7 lokallag som omfatter flere kommuner: Narvik (Ofoten), Rana, Vefsn, Sør-Helgeland, Lofoten, Vesterålen og Salten (Bodø)
● Potensial i: Ytre Helgeland (da er alle kommuner innlemmet)
● NU har lokallag i Bodø, Rana, Brønnøysund, Vågan, Sortland og Vestvågøy
● MA har lokallag i Vågan
Aktivitetskalenderen følger som vedlegg til årsmeldinga.

De politiske saker
Resultat for de politiske arbeidet
1. Sørge for innspill og uttalelser og aktiv bidragsyter gjennom FNF
Vurdering: Arbeidet har hatt høgste prioritet. Vi har bidratt gjennom egne høringer og befaringer, også i arealsaknettverket i FNF. Aktivitetskalenderen viser konkrete arena der saker følges opp.
2. Bruk av nettsiden NNV Nordland
Vurdering: Terje har fått opplæring og tatt i bruk den nye plattform for heimesiden. Brita har oppretter fjesbokgruppe for Naturvernforbundet i Nordland og periodevis er det god aktuell debatt.
3. Styrking av fylkelagene i Nord-Norge, nordområdesatsingen i NNV. Det er behov for en sekretærstilling for dette arbeidet.
Vurdering: Nordland har vært en betydningsfull pådriver i arbeidet med å få vedtak på landsmøte om Nordområdesatsinga i Naturvernforbundet
4. Gjennomføre arbeidet med koordinering og forankring av Natursekken (DNS) i de systemer vi har for kvalitetsutvikling i skolen i Nordland.
Vurdering: Prosjektet er gjennomført som forutsatt med et tilskudd på 60.000 kr.
5. Lede en folkeaksjon for en ny og helhetlig energipolitikk.
Vi trenger:
Forsyningssikkerhet og forutsigbare priser på miljøvennlig energi til beste for folk og
næring. En energipolitikk som ikke ytterligere forringer norsk natur.
Vi krever:
En Nasjonal Energiplan, NEP, som har tillit hos vanlige folk og i tillegg ivaretar helhet
og sammenheng i energipolitikken.
Vurdering: Saken er reist internt i NNV. Vi har spesielt krevd dokumentasjon på at fornybarsatsinga vil gi positiv klimaeffekt og er kritisk til elektrifisering av sokkelen. Vi har ikke hatt kapasitet for å følge opp arbeidet med folkeaksjonen eksternt.
6. Folkehelse og friluftsliv
Friluftslivet spiller en stor rolle i denne sammenheng. En autentisk, rik og mangfoldig natur er viktig for opplevelsen og motivasjonen. Det blir viktig å beholde nærområdene slik at det blir lett å nå disse uten å måtte kjøre bil eller snøskuter. Vel så viktig for å fremme folkehelsen er det å få ei samfunnsplanlegging som tilrettelegger for mosjon gjennom de daglige gjøremål som å gå/sykle til jobb, skole, fritidsaktiviteter eller butikk. Slike tiltak reduserer også klimautslipp og energibruk, og Naturvernforbundet vil være pådriver i dette arbeidet.
Vurdering: Arbeidet er fremmet gjennom FNF sin programsatsing, men det er liten interesse for oppfølging av aktiv transport. Saken er også reist gjennom Naturvernforbundet sentralt som har gitt delvis støtte til folkehelsefokus i arbeidsprogrammet og oppfølging gjennom aktiv transport

Saker vi har jobbet særlig med i 2011:
1. Lomsdal/Visten – arbeidet med forvaltingsplanen. Brita, Kjell-Iver og Kjell Nic sitter i RU.
2. Vefsna ble vernet gjennom vedtak i Stortinget 11. juni 2009. Forvaltningsplanen skal utarbeides under ledelse av Nordland fylke som et pilotprossjekt. Planprogram ble sent på høring nov. 2011. Naturvernforbundet strever med å få reel medvirkning som NGO.
3. Sikre oppslutning om naturverdiene i verneområdene gjennom deltakelse i Faglig Rådgivende Utvalg.
4. Vi kjemper fortsatt for å få skogvernet på Statens grunn vedtatt for Nordland. 12 områder ligger på vent av den regionale plan for Vefsna.
5. Vi har krav til prosjekt Kystskogbruket og går mot et nytt treskifte i kystlandskapet. Aksjonen ledes fra Naturvernforbundet i Vesterålen.
6. Smibelg og Storåvatn kraftverk ligger ennå til avgjørelse i OED. Her kan 110 km2 INON gå tapt dersom NVE sin tilrådning blir fulgt. Dette er en stor vannkraftutbygging med svært store konsekvenser for natur og miljø. – Utbyggingen innebærer fire store reguleringsmagasin, mange elver får kraftig reduksjon i vassføringa, og tapet av urørt natur er stort. Et større urørt
område, inkludert et fjordområde uten inngrep, blir punktert og mister totalt sin verdi som villmark og nasjonalt kystlandskap.
7. Rolf Sigurdsen er Naturvernforbundets representant i arbeidet med vannforvaltning. NANO har gitt innspill til revisjon av konsesjonsvilkår for Langvatnet og Bjerka-Plura utbyggingen. Røssåga er valgt som praksistilfelle når det gjelder vilkårrevisjon, oppgradering og vanndirektivet. Har klaget på behandlinga.
8. Arbeidet med oppdrettsaker i Bindal, Vega verdensarvområde, Skjerstadfjorden og nedlagte anlegg i Velfjorden.
9. Vi har fulgt opp saken om kraftutbyggingen i Tosbotn. 5 av 7 kraftverk kan få konsesjon etter innstilling NVE. Det dreier seg også om samlet vurdering,sumvirkninger og samfunnsnytte i en region med stort kraftoverskudd. Helgelandskraft har klaget på avslag i Tosdalen.
10. Avgitt uttalelse og deltatt i befaring Terråkvassdraget, Fagervollan i Rana.
11. Vi har deltatt på informasjonsmøter om Småkraftplan i Narvik og Mosjøen.
12. Vi har fulgt opp motstanden mot kraftutbygging i Vassenden og Leirelvvassdaraget. NVE tilrådde kraftutbygging i Leirelvassdraget i Leirfjord med store natur- og friluftslivsverdier i desember. Hvor er Miljøverndepartementet i prosessen med OED om saken? Hvorfor er ikke tiltaket vurdert i forhold til NML?
13. Helgelandskraft har fått konsesjon fra OED til å bygge kraftlinje gjennom villmark i grensa til Lomsdal/Visten nasjonalpark. Reindsrifra og NANO hadde påklaget saken.
14. Vi deltar aktivt i arbeidet mot oljeboring i sårbare områder i Barentshavet på lik linje med Lofoten, Vesterålen og Senja.
15. Planene for bygging av Sleneset vindkraftverk i Lurøy ble avslått av NVE fordi kostnadene var for høge. Utbygger har anket vedtaket til OED, og om de får medhold blir det ny full runde i NVE.
16. NANO har bidratt aktivt i arbeidet med fire store vindkraftplaner NVE sendte på høring med frist i januar/februar:
– Kalvvatnan Vindkraftverk i Bindal kommune som også strekker seg inn i Nord-Trøndelag. Lokallaget på Sør-Helgeland har fulgt opp saken. Størst konsekvenser for reindrift og landskap.
– Reinfjellet vindkraftverk i Vefsn kommune. Store konsekvenser for friluftsliv, landskap og reindrift. Stort folkelig engasjement mot utbyggingen lokalt med støtte fra NANO.
– Nordkraft Vind AS — Sørfjord vindkraftverk, Tysfjord kommune. Ligger innenfor utredningsområde for Tysfjord nasjonalpark og 11 km fra Norges nasjonalfjell Stetind. Her er Norge på det smaleste og avstanden til Sverige er kort. Lokallaget i Narvik er sterkt engasjert og har sammen med FNF laget en meget omfattende og god uttalelse.
– Like nordom Sørfjorden finner vi planene for Skogvatnet vindkraftverk, Tysfjord kommune. Statskog SF, nå også som kraftutbygger. Skogvatnet vindkraftverk burde aldri vært fremmet av vårt felles selskap Statskog SF da den går rett i strupen på nasjonal miljøpolitikk, og skulle i alle fall vært stoppet av NVE før behandling. Det samme kan man si om Sørfjord vindkraftverk.

Felles utfordringer med disse utbyggingene: Turbinene vil fullstendig endre landskapskarakteren i høyfjellsområdet det er tenkt plassert. Fra å være et tilnærmet urørt naturområde, vil planområdet og de nære omgivelser endre karakter til et område dominert av store tekniske inngrep, der vindturbiner, vingenes rotasjon og interne veier fullstendig dominerer landskapsbildet.
Vindkraftverket står i sterk kontrast til områdets stort sett uberørte høyfjellskarakter. Et så stort teknisk inngrep vil derfor representere noe helt nytt som stort sett vil bryte med landskapskarakteren i alle områder som blir visuelt påvirket, heter det i konsekvensutredningen.

Organisasjonen
Resultat for organisasjonsutviklinga:
1. Gjennomfører 4 styremøter. I tillegg kan det berammes korte møter per telefon, innimellom de faste møtene. Saker behandles fortløpende på e-post.
Vurdering: Det har kun vært mulig å samle styret til ett fysisk møte, 29. april og da møtte 3 fra styret og en vararepresentant.
2. Økning i medlemstallet med 100.
Resultat 2011:
pr. 31.12.2011: 645 Nyvervet: 88 :  Utgått: 58 Nettovekst: 30 pr.31.12.2010: 606

Brita vant hovedpremien i vervekonkurransen 2010 og gjennomførte reisen med Hurtigruta til Kirkenes i 2011.

3. Engasjere styremedlem Brita Grøneng til oppfølging av det praktiske arbeid med lagstiftinga og organisasjonskurs. Fått aktivitetstilskudd på 20.000 kr til organisasjonsutvikling.
Vurdering: Organisasjonskurs ble gjennomført i tilknytning til årsmøtet 28 februar og felleskurs med VOFO/FNF 5.-6. november. Kursene var gratis. Liten oppslutning fra lokallag og styret.
4. Arbeide for offentlig støtte lokalt for den samfunnsnytte Naturvernforbundet har for natur og biologisk mangfold.
Vurdering: Får dekket utgifter gjennom FNF for befaringer og møter, og fra FM når gjelder arbeidet med forvaltningsplaner. Har satt det på dagsordenen i NNV sentralt, men ikke fått tilslutning. Følges likevel opp i Nordområdesatsinga.
5. Oppretting av lokallag i Ytre-Helgeland.
Vurdering: Ikke fulgt opp med tiltak.

Styret Naturvernforbundet i Nordland 2011
Leder: Erling Solvang, nestleder Brita Grøneng. Styremedlemmer: Terje Cruickshank, EspenDahl, Ellen Solmo.
Varamedlemmer: Bård Olsen, Finn-Erik Sommerseth, Kim-Remi Sandvær og Dag Neiden.
Landsstyret: Erling Solvang, vara: Ellen Solmo.
Revisor: Eirk Vevelstad
Fylkeslaget er også aktiv gjennom Forum for Natur og Friluftsliv. Fylkesleder er AUleder i FNF og har fulgt opp prosjekter i FNF. For dette har fylkeslaget fått 48 000 kr kompensert, inntektsføres 2012.
På landsmøtet i 2011 ble det bestemt at Naturvernforbundet skulle videreføre regionssatsingen og Nord-Norge ble valgt.
Fra arbeidsprogrammet 2011/2012: Regionsatsingen skal videreføres. I landsmøteperioden prioriteres etablering av regionsatsing i Nord-Norge. Som en del av dette skal det utarbeides en nordområdeplan.
På landsstyret 28.-30. oktober 2011 ble følgende vedtatt:
Landsstyret setter i gang følgende prosess:
1. Det opprettes en styringsgruppe for Nordområdesatsningen i Naturvernforbundet. Gruppa får som oppgave å legge grunnlag for regionsatsningen organisatorisk og økonomisk.
2. Styringsgruppa for nordområdesatsningen består av generalsekretæren, fylkeslederne i nord og en representant fra sentralstyret. Styringsgruppa skal lage en finansieringsplan og et grunnlagsdokument for satsingen, slik det ble gjort i Trøndelag.
3. Generalsekretær setter i samarbeid med styringsgruppa i gang rekruttering av nordområdesekretær så snart grunnlagsdokumentet og finansieringen er på plass. Styringsgruppa skal også se til evalueringen i Trøndelag. Regionsekretæren vil som i Trøndelag ligge under generalsekretæren.
4. Det utarbeides en nordområdeplan. Arbeidet med å utarbeide planen organiseres som et prosjekt med bred deltagelse. Planen legges fram for landsstyret i løpet av landsmøteperioden. En skisse til plan legges fram for landsstyret i løpet av
2012.
5. Det nedsettes et utvalg til evaluering av regionsatsningen, som beskrevet i saksframlegget. Utvalget legger fram evalueringen av satsingen i Trøndelag for landsstyret i juni 2012. Utredningen av den videre regionssatsingen legges fram på
et seinere tidspunkt


For styret i Naturvernforbundet i Nordland 05.03.2012
Erling Solvang, leder.