Naturvernforbundet i Ytre-Helgeland

Stifteslemøte 17.februar 2016

TIL ALLE MEDLEMMER AV NATURVERNFORBUNDET I Ytre Helgeland

INVITASJON TIL ÅPENT INFORMASJONSMØTE

Naturvernforbundet i Nordland har den store gleden av å invitere til åpent informasjonsmøte, og oppstart av lokallag for Ytre Helgeland.

Sted: Scandic Hotel Syv Søstre i Sandnessjøen
Dato: 17. februar 2016
Tid: 19:00

Vi håper du har anledning til å delta, og ser fram til et godt oppstartsmøte. Det vil bli enkel bevertning.
Møtet er åpent for alle interesserte. Ta med venner.

Program for kvelden:
19.00 ”Naturvern nytter” ved Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund Diskusjon
20.00 Naturvernforbundets satsing i Nord Norge ved regionsekretær Geir Jørgensen
20.30 Utfordringer for Naturvernforbundet i Ytre Helgeland v/ Bjørn Økern
21.00 STIFTEMØTE AV LOKALLAG AV NORGES NATURVERNFORBUND FOR YTRE HELGELAND

Det innkalles herved til stiftemøte:

Med vennlig hilsen
Erling Solvang
Leder i Nordland

Naturvernforbundet i Ytre Helgeland, dagsorden for stiftemøte.

Norges Naturvernforbund arbeider for å verne naturen og sikre livsmiljø slik at menneskelig virksomhet ikke overskrider tålegrensen i naturen. Vi ønsker å sikre livsgrunnlaget og livsmangfoldet for fremtidige generasjoner. Naturens egenverdi legges til grunn for arbeidet med å øke menneskers respekt for og kjærlighet til liv og landskap. Se mer informasjon http://naturvernforbundet.no 
Åpning ved Erling Solvang, leder i Naturvernforbundet i Nordland
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
Forslag til vedtak:
Innkalling til stiftemøte dat. 28. januar 2016 godkjennes.
Sakslisten godkjennes.

2. Konstituering
Forslag til vedtak:
Møtet ledes av Naturvernforbundet i Nordland ved Erling Solvang.
Valg av Møtesekretær og 2 underskrivere av protokollen.

3. Vedtekter
Forslag til Vedtekter for Naturvernforbundet i Ytre Helgeland:
§1 Formål og organisasjon
Naturvernforbundet i Ytre Helgeland er et lokallag av Norges Naturvernforbund. Lokallaget er underlagt vedtektene til Norges Naturvernforbund og arbeider i samsvar med Natuvernforbundets formålsparagraf.  Naturvernforbundet i Ytre Helgeland har videre til formål å arbeide for lokale natur- og miljøsaker i de fire kommunene i Ytre Helgeland.

§2 Medlemskap
Alle medlemmer i Naturvernforbundet som er bosatt i kommunene Alstahaug, Dønna, Herøy og Leirfjord er medlemmer av Naturvernforbundet i Ytre Helgeland.

§3 Årsmøte
Årsmøtet er det høyeste organet i lokallaget. Det skal avholdes årsmøte innen utgangen av mars hver år. Vedk årsmøte vises det til NNV sine vedtekter §§13.4-13.9

§4 Styre
Styret velges av årsmøtet. Det velges leder, 2-4 styremedlemmer og 1-2 varamedlemmer. Valgperioden er 2 år for hvert enkelt styremedlem/varamedlem. Styret skal ha en best mulig geografisk og kjønnsmessig fordeling.

Verv som kasserer og sekretær velges blant styremedlemmene. Varamedlemmene kalles inn til styremøter og har møte- og talerett. Ved likt antall stemmer i styret kan leder benytte dobbeltstemme.

§5 Vedtektsendring
Vedtektene kan endres med 2/3 flertall på årsmøtet.

4. Valg av styre:
Leder:
Medlem:
Medlem:
1. Varamedlem:
2. Varamedlem:

5. Utfordringer i Ytre Helgeland /arbeidsprogram

6. Budsjett
Lokallaget får et oppstarttilskudd på 2000 kr fra sentralt hold og 5000 kr fra fylkeslaget når årsmøtereferat er tilsendt og bankkonto er opprettet.

7. Eventuelt
Valg av 2 utsendinger til Årsmøtet i Nordland, Bodø 27.-28. februar.