Naturvernforbundets Nordområdeplan.

Denne orienteringen er også et utkast til Naturvernforbundets Nordområdeplan. Landstyret sa da regionsatsinga i Nord-Norge ble vedtatt høsten 2011: Det utarbeides en nordområdeplan. Arbeidet med å utarbeide planen organiseres som et prosjekt med bred deltagelse. Planen legges fram for landsstyret i løpet av landsmøteperioden.

Arbeidet med å få koordinatoren på plass har vært tiltak nr. 1 I Naturvernforbundets regionsatsing i Nord-Norge. Dette er avgjørende for organisasjonsbyggingen som må til for å møte de store utfordringer Naturvernforbundet har i landsdelen. Olje, gruvedrift, fornybarsatsinga, oppdrett og klima truer natur og landskap og de tradisjonelle næringer, fisk, reindrift og landbruk, som bygger på evigvarende fornybare ressurser. Det massive kappløpet om naturrikdommen i nord er heller ikke tilpasset sivilsamfunnenes kultur, kapasitet og rett til medvirkning.

Regionstyret har utarbeidet en handlingsplan for programområder: Frie midler og prosjekt. Fylkeslagene følger ellers opp det løpende arbeide med sakene.