Nye rødlistearter i Holmvassdalen

Den nye rødlista viser at minst 28 arter er registrert i det området som er foreslått til vern. Det dreier seg både om fugler, karplanter sopp og lav. Av disse er 24 arter registrert innenfor områdets nordlige del som utgjør ca 6 kvm.

Det blir 6 ulike rødlistearter pr. kvm, noe som må betegnes som svært høyt og som viser hvor viktig denne delen av dalføret er biologisk sett. Dessuten har Holmvassdalen aldri blitt undersøkt for insekter, området er også mangelfullt undersøkt når det gjelder moser og flere andre organismegrupper.