Nye rutiner for behandling av søknader om konsesjon for småkraft

18 juni kjører NVE 3 parallelle befaringer i Nordland, Vassenden kraftverk i Leirfjord, 3 kraftverk i Hamarøy og 5 kraftverk i Rana. NVE har iverksatt nye rutiner for en raskere saksbehandling slik at flest mulig får vurdert søknaden sin i tide for å komme i betraktning i elsertifikatordningen (subsidiene). Køen skal være avviklet innen 2017

Om samlet belastning, som både NVE og MD har lovet bedre vurdering av ved etablering av utbyggingspakker, skriver NVE: 

Ved etablering av pakker kan behovet for utredning av sumvirkninger/samlet belastning på konkrete tema vurderes. Det kan tas kontakt med lokale eller regionale myndigheter for å komme frem til dette. Dersom det blir aktuelt å pålegge utredninger skal antall tema begrenses. Hovedregelen vil likevel være at høringspartene har et selvstendig ansvar for å vurdere totalbelastningen i sine høringsuttalelser.

Tempo med mange parallelle pakker, korte høringsfrister og ingen tilrettelegging for vurdering av samlet belastning gjør det til en umulig oppgave for frivillige organisasjoner å henge med. Det er blitt et alvorlig demokratisk problem da vi i praksis blir avskåret retten til reell medvirkning. På toppen av det hele er høringspartene gitt et selvstendig ansvar for å vurdere totalbelastningen i sine høringsuttalelser. Dette siste må være klart i strid med NML. Den som foretar inngrepet må pålegges ansvaret med å utrede sumvirkninger/samlet belastning på konkrete tema. Vi har før bedt NVE hjelpe til med kunnskapsgrunnlaget for ei slik vurdering, men er blitt avvist og henvist til NVE si heimeside med oversikt over kraftutbyggingssaker. Dersom kunnskapsgrunnlaget for ei vurdering av samlet belastning ikke er på plass, må etter vår vurdering, føre-var-prinsippet slå inn.

Se også: http://www.nve.no/no/Konsesjoner/Vannkraft/Smaakraft/Smakraftpakker/

Tiden er nå inne til å anmelde Staten v/ NVE for å oppfordre til brudd på NML. Saksbehandlingen legges opp med bakgrunn i et politisk direktiv som overkjører Naturmangfoldloven. Dette kan ikke være rett og må prøves juridisk. Vi har ikke juridisk kompetanse i fylkeslaget av Naturvernforbundet, og jeg ber med dette Miljøverndepartementet om å få spørsmålet vurdert i Lovavdelinga.