Offentlig ettersyn av planprogram Vefsna

Naturvernforbundet har arbeidet i mange år med å dokumentere verneverdiene i Vefsnavassdraget. Resultatet ble vedtaket i Stortinget av St.prp. nr.53 (2008-2009) om at Vefsna med tilhørende nedbørsfelt blir verna mot kraftutbygging. Område er på over 3.560 km2, og berører hovedsakelig områder i Hattfjelldal, Grane og Vefsn kommuner.

Tone Mikalsen

Stortinget tildelte samtidig Nordland fylkeskommune arbeidet med å utarbeide en regional forvaltningsplan for å sikre verneverdiene i nedbørsfeltet etter plan- og bygningsloven som et prøveprosjekt. Denne planen skal være i samsvar med retningslinjene for vernede vassdrag, og ses i sammenheng med det pågående arbeidet med Vanndirektivet. I tillegg skulle den ta hensyn til at Vefsna er et nasjonalt laksevassdrag.

Last ned hele høringsuttalelsen i pdf