Offentlig ettersyn – plan for snøscooterløyper

Ref. brev fra Hattfjelldal kommune datert 7.12.2014, kode 14/8210 med henvisning til kommunens heimeside for sakens dokumenter. Hattfjelldal kommune har sendt på høring Plan for snøscooterløyper i Hattfjelldal kommune for fornøyelseskjøring uten at det foreligger hjemmel for slike løyper. Naturvernforbundet i Nordland påklager med dette vedtaket da det ikke foreligger lovhjemmel for slike løyper for kjøring kun for moro skyld i utmark. Vi ber om at klagen gis oppsettende virkning slik at planarbeidet og høringen stoppes umiddelbart. Klageskrivet følger vedlagt

Fylkesmannen i Nordland
C/O Hattfjelldal kommune
8690 Hattfjelldal
post@hattfjelldal.kommune.no

Klage på vedtak i Hattfjelldal kommune – Offentlig ettersyn – plan for snøscooterløyper

Ref. brev fra Hattfjelldal kommune datert 7.12.2014, kode 14/8210 med henvisning til kommunens heimeside for sakens dokumenter.

Hattfjelldal kommune har sendt på høring Plan for snøscooterløyper i Hattfjelldal kommune for fornøyelseskjøring uten at det foreligger hjemmel for slike løyper.

Naturvernforbundet i Nordland påklager med dette vedtaket da det ikke foreligger lovhjemmel for slike løyper for kjøring kun for moro skyld i utmark. Vi ber om at klagen gis oppsettende virkning slik at planarbeidet og høringen stoppes umiddelbart. Ytterligere begrunnelse for klagen

Naturvernforbundet regnet med at Hattfjelldal kommune avsluttet planarbeidet sist høst da Regjeringa innså at det ikke var hjemmel for den omfattende prøveordning den hadde lagt opp til i over 100 kommuner. På forespørsel fra Fylkesmannen trakk Naturvernforbundet klagen den gang på at Hattfjelldal kommune hadde satt i gang planarbeid på et tvilsomt juridisk grunnlag.

Vi opplever det derfor som et overgrep mot lokale natur- og friluftsinteresser at kommunen likefullt har videreført planarbeidet med løyper for kjøring kun for moro skyld i utmarka. Vi reagerer særlig sterkt på at planene nå er sendt på høring uten at det foreligger lovhjemmel for slike løyper. Naturvernforbundet er ikke kjent med at det foreligger politiske vedtak i Hattfjelldal kommune om at planarbeidet er videreført.

Regjeringa har lagt fram forslag til endring av Motorferdselloven slik at kjøring kun for moro skyld kan bli tillatt på løyper i utmarka. Stortinget vil først i mars 2015 behandle lovendringsforslaget. Lovforslaget er omstridt, og konsekvensene er ikke utredet slik grunnloven og regelverket for lovendring krever. Ei fersk meningsmåling viser at nær 80 % ikke ønsker mer motorferdsel i norsk natur. Det er derfor høgst uvisst om loven blir endret.

Med vennlig hilsen

Erling Solvang/leder
Naturvernforbundet i Nordland