Økologisk bærekraftig reiseliv.

Kommunedelplanen er en del av kommuneplanens arealdel og bestemmer arealbruken i området Holand-Engenbreen-Fonndalen. Planarbeidet skal avklare behovet for nye arealer til utvikling av reiselivet og ta stilling til en eventuell framtidig utnytting av grusressursene i Fonndalen, samtidig som planen skal ivareta viktige naturverdier i området.

Følgende organisasjoner har sluttet seg til uttalelsen:
– Norsk Ornitologisk Forening, avd. Nordland og lokallaget i Meløy
– Naturvernforbundet i Nordland med lokallaget i Salten.