Oppdrett Vega

Naturvernforbundet mener lakseoppdrett er i strid med verneformålene i disse statlig sikra områder som naturreservat, vern av ulike arter og verdensarvområde med kulturvern. Søknaden må avvises på dette grunnlag nå

Innspill til søknad fra Vega Sjøfarm AS om ny lokalitet lakseoppdrett Hysværet.  Ref. høringsdokumenter utlagt på Vega kommunes heimeside, Vega kommune.

Naturvernforbundet viser til søknaden fra Vega Sjøfarm AS om ny lokalitet for lakseoppdrett i Hysværet med biomasse på 3129 tonn MTB. Den omsøkte lokaliteten befinner seg i et området som er båndlagt etter naturmangfoldloven som statlig sikret område med naturreservat, vern for ulike arter og verdensarvområde med kulturvern. Fylkeskommunen ber i høringsbrevet Vega kommune, som øverste planmyndighet, undersøke disse forhold.

Naturvernforbundet mener lakseoppdrett er i strid med verneformålene i disse statlig sikra  områder som naturreservat, vern av ulike arter og verdensarvområde med kulturvern. Søknaden må avvises på dette grunnlag nå.

Dersom Vega kommune likevel vil vurdere åpning av disse verneområder for akvakultur kreves konsekvensutredning etter Plan- og bygningsloven med planprogram og høringer. Behandling av søknaden må avvente dette arbeidet, og Nordland fylkeskommune bes dermed utsette behandling av selve konsesjonen.

Vega Sjøfarm er klar over at området hvor det søkes om ny lokalitet i Vega kommunes gjeldende kommuneplan faller utenom de områder som er avsatt til akvakultur. Søker viser likevel til retningslinjene for akvakulturområdene i kommuneplanen om at ”Lokalisering av ny akvakultur utenfor disse områdene kan tillates dersom området er egnet og ikke kommer i konflikt med andre interesser” og hevder det betyr at det er åpnet for oppdrett i områder med det strengeste vern, artsvern og naturreservat. Vega Sjøfarm mener de heller ikke trenger søke dispensasjon.

Naturvernforbundet er overrasket over den manglende respekt søker viser for vernede områder.
Vega Sjøfarm skriver i tillegg i sin konsekvensvurdering ”Vi ser heller ingen konflikt mellom fremtidige arealstatus og etablering av oppdrettsanlegg i Hysværet”. Dette vitner om manglende forståelse for artsvern, biologisk mangfold og kulturvern. Naturvernforbundet mener konsekvensvurdering uten uavhengig konsekvensutredning (KU) blir synsing og har liten verdi.

Vega Sjøfarm opplyser også i søknaden de ikke kjenner til at det finnes naturtyper, sjeldne dyrearter eller planteliv som kan bli påvirket av økt oppdrettsaktivitet i området. Predatorskremsel og fuglenett vil bli brukt for å holde predatorer borte fra fisken.
Det er grunn til å merke seg at naturreservatet har som formål å verne et nasjonalt verdifullt kystområde med naturlig tilknyttet plante- og dyreliv. Verneforskriftene har strenge bestemmelser mot støy og tekniske innretninger og forbud mot innføring av nye arter.

Fugleskremsel, oppdrettslaks og fortøyninger av merdene strider åpenbart mot formålet med vernet. I tillegg kommer problemer med forurensning, sykdom, støy og forstyrrelse knyttet til transport. Naturvernforbundet er bekymret for det viktige kulturvernet knyttet til erfugl. Søker fremhever at havbruk er produksjon av sunn og velsmakende mat på en bærekraftig måte.

Det er i denne sammenheng grunn til å minne om den sterke vekst vi har hatt innen lakseoppdrett. Norge er blitt nettoimportør av fisk. Matfisk, rik på omega, fanges rundt om i verden som fòr til norsk oppdrettslaks. Opptil 3 kg går med til å produsere 1 kg. Dette er matminke og rammer folk i verden som ikke har råd til å kjøpe laks.

Dersom søknaden tas opp til behandling, ber Naturvernforbundet om at Vega kommune krever konsekvensutredning (KU) selv om lokaliteten har en biomasse under den grense som normalt gir grunnlag for KU. Alle sider i forhold til de ulike verneformål må utredes. Det gjelder også spørsmålet om oppdrett skjer på en bærekraftig måte.

På samme måte som Oljeleting på Nordland 3 (2 mil utenfor Vegaøyan verdensarv) vil fiskeoppdrett innenfor verdensarvområdet kunne ødelegge verdensarvgodkjenningen. Vegaøyan kan komme på UNESCOSs liste for truede verdensarvsteder. To steder er allerede tatt ut av verdensarvlista på grunn av oljeleting og vegbygging. 15 steder står på truelista på grunn av for stor turisme.


Med vennlig hilsen

Brita Grøneng
Leder Naturvernforbundet Sør-Helgeland

Erling Solvang
Leder Naturvernforbundet Nordland