Oppdrettsanlegg på land, Feøya, Gildeskål

Naturvernforbundet mener etablering av landbasert oppdrett på Feøya ikke bør finne sted. Tiltaket er et irreversibelt inngrep i et kystlandskap med store naturverdier. Til planprogrammet fremsetter vi krav om en uavhengig kartlegging av biologisk mangfold på hav og land, i minimum ett kalenderår.

Et fullstendig kunnskapsgrunnlag for Fleinvær, Feøya og nærliggende områder må være på plass før plangrogrammet kan vedtas, jfr. Naturmangfoldlovens §6, prinsipp om generell aktsomhetsplikt overfor naturmangfold. 

Fra Miljødirektoratets veileder, Naturmangfoldsloven:

Prinsippene er saksbehandlingsregler som skal sikre at naturmangfold blir vurdert ved myndighetsutøvelse som berører natur. Prinsippene skal, sammen med forvaltningsmålene i §§ 4 og 5, integreres i vurderingene etter sektorlover (herunder naturmangfoldloven) og plan- og bygningsloven.

Vi ber Gildeskål kommune innhente kunnskap om naturmangfold i området fra flere kilder enn det innleide konsulentselskap før planprogrammet går til politisk behandling.

I området drives også   kystnært fiske, sauehold og kulturnæring/turisme. Vi minner om    plikt om innhenting av lokal tradisjonell kunnskap slik de er nedfelt i Naturmangfoldslovens §8.

Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet.

Slik vi vurderer Gigante Salmon A/S sin søknad er tiltaket å forstå som et eksperiment av tungindustriell karakter i et område med rikt biologisk mangfold. Sprenging og anleggsvirksomhet i utbyggingsfasen kan ha alvorlige konsekvenser for det rike fuglelivet

Vi vil sterkt fraråde at Gildeskål Kommune går videre med planprosessen for oppdrettsindustri på Feøya.

For Naturvernforbundet :

Geir Jørgensen
Regionssekretær Nord-Norge