Prinsippsak på behandling av småkraftpakker og samlet belastning

Store INON-områder er falt bort som følge av vassdragsutbygginger i Hemnes. Dette skal ikke bagatelliseres og vi forventer at det vektlegges i dem samla vurderingen av omsøkt kraftutbygging i Hemnes. 95 % av vasskraftpotensialet i Hemnes er allerede regulert og utbygd. Dette har sammen med foreldede manuvreringsregimer forringet vannkvaliteten i flere vasstrenger. Vanndirektivets bestemmelse må derfor legges til grunn ved nye kraftutbygginger og vilkårsrevisjoner.

Picasa

Mange kraftutbygginger i Hemnes har påvirket vassdragsnaturen, økosystemer, oppvekstområder for laks og sjøørret, vassdragstilknyttete fugler og byttedyr for fugl og fisk. Fraføring av naturlig vannstrenger, liten restvannføring og gamle kraftverk som i sin tid tok lite miljøhensyn, har sammen med tekniske installasjoner og vegbygging hatt negativ virkning på naturverdier, biologisk mangfold og landskapsbildet. Dette har igjen hatt negative konsekvenser for opplevelsesverdi og friluftsliv. Inngrepsfri natur og stillhet er blant de viktigste kriteriene for utøvelse av friluftsliv, økt livskvalitet og folkehelse.   NVE har avvist vårt krav om utsatt høringsfrist som følge av at de ikke har lagt tilrette for vurdering av samlet belastning slik pakkebehandlingen ble begrunnet med av MD og NVE. Vedlagt følger vårt brev til NVE og MD v/ statssekretær.   NVE har likevel åpnet for et møte med oss om saken. I tillegg er befaringen framskyndet til siste uke i juni.   Vi har også gjort ferdig en samlet uttalelse for de 10 små kraftverk i Hemnes, som det er nedlagt mye arbeid med. For oss er dette en prøvestein og en prinsippsak på behandling av småkraftpakker med vurdering av samlet belastning. Så langt er vi ikke blitt tatt på alvor verken i  NVE eller MD. NVE turer fram styrt av politikerkravet om 26,4 TWh. Politiske dikret overkjører miljølovgivinga, noe vi mener må være juridisk tvilsomt i rettstaten Norge.   Mvh Erling Solvang leder Naturvernforbundet i Nordland
95254075