Ranelva forurenset av gruvedrift

Staten har brukt 30 millioner kroner på å bli kvitt den dødelige lakseparasitten Gyrodactilus Salaris i Ranelva. Nå trues den igjen av store mengder boreslam fra Rana Gruber AS.

Etter utslippspunktet (bilde ) blandes slamholdig vann raskt inn i vannstrengen, og allerede 50 m nedstrøms utslippspunktet er hele tverrsnittet av elva kraftig prega av oppløst slam. Inntrykket forsterkes 150 m lengre ned i elva der elvebunnen ikke er synlig selv på 2-3 cm dyp, og elva fremstår rødlig grå i hele tverrsnittet.

DN v/Jarl Koksvik sendte 2. november bekymringsmelding til Klif v/Grete Braastad om saken, som har kontaktet Rana Gruber.
 
Elva fremsto i slutten av oktober (30/9) som kraftig påvirka av utslippet fra bekken/røret fra Rana Grubers anlegg i Gullbekkheia. Svært slamholdig vann, der horisontal og vertikal sikt under vann er lavere enn 5-10 cm, og stor grad av tilslamming gjennom sedimentering preger elva flere titals km nedtrøms utslippspunktet. På grunn av den svært lave sikten lot det seg ikke gjøre å kartlegge omfanget av tilslamming, verken i form av utstreking eller sedimenttykkelse. Situasjonen i elva vurderes imidlertid som «ny», i og med at tilsvarende forhold ikke ble registrert ifbm med bonitering av vassdraget sommeren 2011. I 2011 ble svært få områder i elva karakterisert som tilslamma, mens situasjonen basert på observasjonene 19. oktober tilsier at substratet i hele tverrsnittet av elva over en strekning på i alle fall 10 km er betydelig «sementert» av slam. Vi ser klare tegn til tilslamming så langt ned som Nevermoen.
 
Erling Solvang
leder Naturvernforbundet i Nordland