Samlet miljøbelastning i Ranfjorden og Ranelva.

Rana blad mener på lederplass at Naturvernforbundet ikke ønsker dialog om økte utslipp fra Rana Gruber. Dette står i motstrid til det faktum at vi har uttalt oss til Klima og forurensingsdirektoratet (Klif) slik opplegget er i høringen om søknaden fra Rana Gruber. Når vi engasjerer oss regner vi også med at vi blir invitert med i dialogen og på de befaringer Klif legger opp til i behandlingen.

Naturvernforbundet har håp om at nye forvaltningsmessige retningslinjer nedfelt i Naturmangfoldloven, Vannforskriften og ordningen med nasjonale laksevassdrag og laksefjorder, kan tilvirke en bedre ivaretakelse av natur- og miljøverdier enn hva som tradisjonelt har vært tilfelle. Vi ber derfor om at tiltakshaver pålegges å utrede tiltaket i forhold til i Naturmangfoldlovens (NML) generelle bestemmelser når det gjelder kunnskapsgrunnlaget, føre-var-prinsippet, sumvirkninger og samlet belastning. Det er saksbehandlingsfeil når dette ikke blir gjort. Vi er derfor undrende til at Rana kommune anbefaler at det gis midlertidig økt utslippstillatelse før konsesjonsbehandlingen er avsluttet! Har heller ikke Rana blad forstått NMLs «føre-far-prinsipp» når Naturvernforbundet kritiseres for, ut fra foreliggende søknad, å anbefale Klif og si nei til økte utslipp? Framtidige utslippstillatelser til Ranfjorden må stille betingelser om tekniske løsninger som hindrer spredning av finpartikler til øvre vannlag i fjorden.
Rana kommune og Rana blad bekrefter dermed vår generelt negative erfaringer knyttet til naturødeleggelser, forurensning og praktisering/håndheving av konsesjoner/utslippstillatelser i sammenheng med gruvedrift og metallindustri m.h.t. tiltakshaveres og forvaltningsmyndigheters evne/vilje til å ivareta naturmiljø og økologi i denne type saker.
Med hensyn til miljøkonsekvenser av omsøkte utslippsøkninger er det Naturvernforbundets vurdering at disse ikke er dokumentert som forenelige med eksisterende miljømål satt for Ranfjorden og Ranelva. Det er laget en handlingsplan for Ranfjorden, men den følges ikke opp av de myndigheter som er tildelt ansvar, verken av Klif eller Fylkesmannen. Arbeidet er heller ikke prioritert i statsbudsjettet for 2012. Rana kommune skal ha honør for å ha gjort en del med sine utslipp.

I forhold til Vannforskriften og Tiltaksplanen for vannområde Rana bør vassdraget også vurderes om det har en forsvarlig standard for kjemisk kvalitet og biologisk mangfold ut fra elvas/fjordens forvaltningsmessige status som nasjonalt laksevassdrag/-fjord. Vi er derfor positiv til de undersøkelser NINA skal gjøre etter oppdrag fra Rana Gruber for å gi oss et bedre kunnskapsgrunnlag.

Med henblikk på miljøtilstanden i Ranelva mener vi det det også må vektlegges at eksisterende driftsregime for de ulike vannkraftanleggene i svært liten grad ivaretar miljøhensyn, men driftes rent markedsøkonomisk ut fra den i øyeblikket gjeldende i strømpris. Dette medfører blant annet store og hurtige variasjoner i elvas vannføring, der vassdraget i perioder med lave strømpriser tilføres så lite vann at vassdraget får en forverret og meget dårlig økologisk tilstand, klart i strid med så vel nasjonale som lokale miljømål.

Erling Solvang/
Leder Naturvernforbundet i Nordland