Sikret viktig skognatur i Nordland

Sjelden og spesiell skognatur blir bevart gjennom opprettelsen av 21 nye skogreservater i Nordland. Reservatene inkluderer også skogområder som er typiske for regionen.

Kilde: Direktoratet for naturforvaltning

De nye skogreservatene ligger i ti ulike kommuner i Nordland, mens ett av dem også strekker seg inn i Namsskogan kommune i Nord-Trøndelag. Områdene er til sammen 245 kvadratkilometer store, og av dette er 62 kvadratkilometer produktiv skog.

Vernet sikrer store arealer med til dels betydelige verneverdier for framtida. Flere av områdene har kvaliteter som ikke er tilstrekkelig tatt vare på gjennom vern. Dagens vedtak i statsråd bidrar dermed til å oppfylle flere mangler i skogvernet i Norge.

19 av områdene ligger på Statskogs grunn, mens to ligger på arealer som eies av Opplysningsvesenets fond.