Skjoma trenger mer vann

Det var konklusjonen da Naturvernforbundet var på befaring til skjomavassdraget i Narvik med Olje- og energidepartementet.

skjomen

Vannkraftverket i Skjoma ble bygd på en tid med manglende miljøkrav, noe som har ført til at naturen i vassdraget og innsjøene er sterkt endret. Elva ligger tidvis helt tørr eller bare med små mengder vann, og fiskeegg dør fordi elva fryser om vinteren.

Bakgrunnen for befaringen er at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i vår har levert sine forslag til nye vilkår for konsesjon til Olje- og energidepartementet. I sitt forslag foreslår NVE at elva skal ha en minstevannføring gjennom hele året. Det vil si at de stiller minimumskrav til at det alltid skal være en viss mengde vann i elva. Statkraft motsetter seg ønsket om minstevannføring i elva blant annet på grunn av produksjonstap, men saken ligger nå til behandling hos Olje- og energidepartementet. 

Foto: Trond Blomlie

Busslass til vassdraget

En full buss med omtrent 50 personer deltok på befaringen. Naturvernforbundet stilte med representanter fra lokallag, sekretariat og leder i fylkeslaget Frode Solbakken. Både Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF), Norsk institutt for naturforskning (NINA), Miljødirektoratet, forum for natur og friluftsliv (FNF), grunneierlag, bygdeutvalg, lokalpolitikere og fylkeskommunen møtte opp.

Deltagerne ble kjørt til ulike deler av vassdraget, der det ble gode diskusjoner som Olje- og energidepartementet skal ta med seg videre i behandlingen av forslaget fra NVE.

Fisk trenger vann

Lokale ildsjeler i Narvik har jobbet med skjomasaken i mange år – og det har vært flere store oppslag i NRK. Nå er det på høy tid at det blir mer vann i elva som var en ettertraktet lakseelv da den fikk renne fritt i det vakre landskapet.

Det er en seier at NVE anbefaler helårlig minstevannføring i elva, som skal sikre at den ikke tørrlegges eller bunnfryser i de kaldeste vintermånedene (selv om vi gjerne ville hatt enda mer vann enn det NVE foreslår). Vi etterspør en mer naturvennlig forvaltning av vassdraget i tråd med tiden vi lever i.

Skjomavassdraget er et innfløkt og dynamisk økosystem som strekker seg over store områder. Elvenaturen har blitt svært modifisert av alle inngrepene knytta til vannkraftutbygging.

Vi er opptatt av at OED følger opp naturavtalen som ble signert i 2022 som sier at naturen skal stå i sentrum i all forvaltning, og kravene fra EUs vanndirektiv (implementert i Norge gjennom vannforskriften) om at elva skal oppnå godt økologisk potensial. Godt økologisk potensial innebærer at elva skal ha et fungerende og levende økosystem, og dette krever at elva har nok vann.

Foto: Trond Blomlie

Hva mener Statkraft?

Statkraft vil ikke ha minstevannføring i elva, blant annet på grunn av produksjonstap og de praktiske utfordringene knyttet til hvordan de skal gjennomføre de nye vilkårene. Med NVE sine forslag til minstevannføring vil Statkraft tape 3 % av den årlige kraftproduksjonen i Skjoma.

Foto: Trond Blomlie

Veien videre

I årene som kommer er det mange regulerte vassdrag som skal gjennom den samme prosessen som Skjoma, med nye og oppdaterte vilkår til kraftproduksjonen. Utfallet i Skjomasaken kan få ringvirkninger for hvordan lignende saker håndteres fremover, og gir regjeringa anledning til å vise at de tar naturkrisen og naturavtalen på alvor.