Smibelg og Storåvatn kraftverk i Rødøy og Lurøy et trist tap for Nordlandsnaturen

Olje- og energidepartementet har 2. Mars 2012 vedtatt omfattende kraftutbygging med svært negative natur- og miljøkonsekvenser. Fire store reguleringsmagasin. Mange elver får kraftig reduksjon i vassføringa. Utbygger fåroverføre Hundåga til Storåvatnet.

vann på fjell

Tap av villmark og nasjonalt kystlandskap

I perioden 1988 – 2008 mistet Nordland 1200 km2 villmarksprega områder, mer enn noe annet fylke i Norge

Vannkraft stod for 81% av tapene

Vedtaket fra OED om kraftutbygging i Smibelg/ Storåvatn gir ytterligere tap av 110 km2 INON. Inngrep er den største trusselen mot mangfoldet. Store negative konsekvenser for reindrifta.

Uthuling av vassdragsvernet

Hundåga er en del av Gjervalvassdraget som er varig verna mot vasskraftutbygging gjennom verneplan IV. Gjervalvassdraget vil miste noe av referanseverdien.

Nordland har et kraftoverskudd på 40 prosent

5 TWh eksporteres årlig ut av fylket. Kapasiteten i overføringslinjene er begrenset. Utbyggingen medfører en ny 420 kv-linje gjennom ingrepsfrie naturområder.

I strid med løfter fra Regjeringa

Et større urørt område, inkludert et fjordområde uten inngrep, blir punktert og mister totalt sin verdi som villmark og nasjonalt kystlandskap.

Å gi konsesjon er i sterk strid med Soria Moria 2-erklæringa.

Er også et brudd på løftet gitt i Stortingets behandling av Stortingsmelding nr 37 (2000-2001): ”….epoken med store vannkraftutbygginger er over.

Erling Solvang

Leder Naturvernforbundet i Nordland

95254075