Smibelg og Storåvatn: Prøvestein for Soria Moria og Stoltenberg

Salten Kraftsamband har søkt om å få bygge ut Smibelg og Storåvatn kraftverker i Nordland. – Dette er store utbygginger i områder som hittil er urørt natur. Dersom regjeringen godkjenner disse kraftutbyggingene er Soria Moria-erklæringen lite verdt når det gjelder vassdragsvern, sier Terje Kronen, leder i Naturvernforbundets Vassdragsvernråd.

«Tiden for de nye store vannkraftutbygginger er over.»

– Dette sitatet fra Soria Moria-erklæringen er håpet for de gjenværende vassdragene i Norge. Vår vassdragsnatur er unik i internasjonalt perspektiv, og urørt natur er en mangelvare i verden. Situasjonen er nå at 7 av de 10 høyeste fossene i Norge er bygd ut og to tredeler av vassdragene er regulert. En rekke vassdrag er også skadet eller rasert av andre inngrep, som flomsikring, grusuttak, kraftlinjer eller veger. Det er fortsatt en rekke viktige vassdrag som ikke er sikret, sier Kronen.

Regjeringen har det siste ordet
Saken om utbygging Smibelg og Storåvatn Rødøy og Lurøy i Nordland ligger nå til behandling i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Det er regjeringen som vil ha siste ordet i saken, men først skal Stortinget si sitt.

– Søknaden fra Salten Kraftsamband om utbyggingen i Nordland er den utbyggingen som vil rasere mest urørt natur i Norge på mange år. Dette står i grell kontrast til regjeringserklæringen, sier Kronen, som krever at olje- og energiminister Odd Roger Enoksen avslår søknaden om utbygging av Smibelg og Storåvatn.

Den omsøkte kraftutbyggingen ligger i Rødøy og Lurøy kommune, og består av to kraftverk som skal gi 216 GWh i årlig produksjon: Smibelg kraftverk sør for fjorden Gjervalen og Storåvatn kraftverk nord for fjorden. Utbyggingen vil blant annet utnytte Gjervalelva som er et vernet vassdrag. Mange av de vassdragene som vil inngå i utbyggingen, får snudd avløpet, og det blir derfor til dels dramatiske naturinngrep.

Dramatisk reduksjon av villmark
– Denne kraftutbyggingen har svært store reguleringsmagasin, sterk reduksjon i vannføringen til mange av elvene og en dramatisk reduksjon av villmark/inngrepsfritt areal. 730.000 kubikkmeter steinmasse fra utsprengningene skal tippes i fjorden, påpeker Kronen.

Den inngrepsfrie naturen blir redusert med 110 kvadratkilometer. Området som blir berørt har stor verdi fordi det er urørt. Sammen med storslått, variert natur og vassdrag med stor opplevelsesverdi, gjør urørtheten at området har nasjonal verdi. Det er svært få så store og urørte område igjen i Norge, og slike er det særs viktig å ta vare på.

Ja, dette er en viktig sak. Jeg vil gjerne vite mer om hvordan jeg kan bli medlem og på annen måte støtte Norges Naturvernforbunds arbeid for våre vassdrag

Høringsuttalelse fra Den Norske Turistforening (DNT) – juni 2006

Smibelg og Storåvatn – høringsuttalelse fra Naturvernforbundet i Nordland – oktober 2005

Brev fra Håvard Kilhavn til Sametinget i saken – oktober 2005

Uttale fra Håvard Kilhavn til NVE i oktober 2005

NVE-Invitasjon til befaring og program for dagen