Statens skoger på Helgeland trenger vern

Miljøverndepartementet vernet i fjor Holmvassdalen i Nordland fordi skogen var en av få gjenværende områder forskånet for intensiv hogst. Nå er det flere andre områder som står for tur og Naturvernforbundet er positive til vern av alle områdene som er foreslått vernet på Statskog sine arealer på Helgeland.

Norges Naturvernforbund og Naturvernforbundet i Nordland har sendt høringsuttalelse på de foreslåtte skogvernområdene på Helgeland.

– Naturvernforbundet mener at fylkesmannens forslag er solid faglig fundert og gir en god og ryddig redegjørelse for bakgrunnen for høringen. Vi er positive til vern av alle områdene som er foreslått vernet i en region hvor skogen særlig på statsgrunn over flere tiår har vært hardt drevet. Desto viktigere er det å ta vare på de gjenværende områdene med gammelskog som rommer mange truede arter, sier Erling Solvang i Naturvernforbundet Nordland.

Faglig behov for mer skogvern
Nettopp den intensive skogsdriften var det Miljøverndepartementet (MD) la til grunn for vernet av Holmvassdalen i Grane kommune; MD vil tilføye at når betydelige skogarealer i regionen over lang tid har vært meget intensivt drevet, tilsier dette at det er spesielt viktig å ivareta gjenværende arealer med gammel verneverdig skog for å sikre truede/sjeldne skogtyper og arter i et landskapsperspektiv. (Foredrag til kongelig resolusjon 19.12.2008, s. 58).”

Det er et udiskutabelt stort behov for mer skogvern i hele Norge. Om lag halvparten av de truede arter lever i skog, og mange er avhengig av gammelskog under naturlig dynamikk og de kvaliteter dette skaper. Stortinget har vedtatt at tapet av biologisk mangfold skal stanses innen 2010.

Skogforskere fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Skogforsk har evaluert norsk skogvern (2002). De har anslått at netto vernebehov vil utgjøre omtrent 6800 km2, dvs. 9.3 % av all produktiv skog utenom Finnmark hvis vi skal greie å ivareta biologisk mangfold på lang sikt.

Må hindre at flere arter kommer på rødlista
Selv med et omfattende miljøansvar fra skogbrukets side estimeres et minimumsbehov for vern av minst 4,6 % av landets produktive skogareal om vi skal hindre tap av det aller sjeldneste og viktigste i våre skoger. I ettertid har det også kommet mye ny kunnskap, blant annet om behovet for vern av boreal løvskog.

– Norge har på langt nær klart å verne nok skog og det gjenstår mye før vi når faglig tilfredsstillende minimumsmål. Vi greier ikke å ivareta og sikre mangfold av arter og skogtyper i tilstrekkelig grad for at 2010-målet skal nåes eller hindre at flere arter kommer på rødlista. Det er derfor avgjørende at skogverninnsatsen intensiveres betydelig og vern av alle de foreslåtte arealene på Helgeland vil være et viktig bidrag i så måte, understreker Naturvernforbundets leder i Nordland.

Naturvernforbundet i Nordland kjempet lenge for at Holmvassdalen i Nordland skulle bli vernet og det var derfor en naturvernseier da regjeringen vernet området i desember 2008.