Sterkt kritisk til norsk areal- og naturforvaltning

Naturvernforbundet er sterkt kritisk til deler av norsk arealforvaltning. – Vi har satt opp ei liste over planlagte kraftverk. Dette er store utbygginger som vil komme til å medføre tap av til betydelige arealer inngrepsfrie område med villmarkstatus. De er alle utvetydige eksempler på at norsk arealforvaltning ikke er bærekraftig og at miljøpolitikken svikter monumentalt. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) E må instrueres, sier Erling Solvang, leder i Naturvernforbundet i Nordland.

Soria Moriaerklæringa legger stor vekt på å ta vare på urørte vassdrag. Det står at ”hensynet til kommende generasjoners naturopplevelser tilsier en restriktiv holdning til videre vass­dragsutbygging, og at vi lar de aller fleste vassdrag som står igjen forbli urørt”. Dette er samme formulering som Stortinget brukte ved behandling av St.meld. nr. 37 (2000-01) Om vasskrafta og kraft­balansen, og som Bondevik II-regjeringa hadde med i Semerklæringa.

– Det kan derfor ikke herske noen som helst tvil om at det er tverrpolitisk enighet om å sikre våre siste urørte vassdrag, sier Erling Solvang og fortsetter:

– Det er en sensasjon om Olje- og energidepartementet (OED) ikke kan ta regjeringserklæringa på alvor fordi det går ut over kraftverksbygginga.

– Det er ikke bare vi i natur- og miljøvernorganisasjonene i Norge som reagerer på misforholdene i norsk naturforvaltning. Det gjør objektive faginstanser også, påpeker fylkeslagsleder Solvang. Han viser blant annet til at Riksrevisjonen i 2006 og 2007 la fram utredningsrapporter som utvetydig slår fast at det foreligger massiv systemsvikt og mangel på styring hva gjelder Norges ivaretakelse av verdifulle naturområder og biologisk mangfold. En uavhengig utredning utført av svenske fageksperter i 2006, gir også Norges miljøinnsats strykkarakter.

– Sjokkrapportene ser ikke ut til å ha påvirket regjeringa i nevneverdig grad, selv omsituasjonen krever både handlekraft og evne til krisehåndtering. Offentlig debatt rundt den norske miljøkrisa er så godt som fraværende og står i et grelt misforhold til i situasjonens alvor. Vi synes det er forunderlig at ikke katastrofetilstandene i norsk miljøforvaltning har fått mer oppmerksomhet i opinionen. Her har vi som bruker fritida på å arbeide for natur- og miljø, en utfordring selv også, sier Erling Solvang.

Han varsler at Naturvernforbundet i Nordland ikke vil sitte som passive tilskuere i en slik situasjon. – Vi ønsker derfor, i samarbeid med Norges Naturvernforbund sentralt og som et første virkemiddel, å konfrontere OED og NVE med de aktuelle problemstillingene. Et møte med partene og de berørte statsrådene ville åpne for å drøfte de konkrete eksemplene.

– Vi er inne i en avgjørende periode. Som nevnt har regjeringa lovet å stanse tapet av naturmangfold innen 2010. Det løftet skal ivareta Norges forpliktelser i FN-konvensjonen om bevaring av biologisk mangfold. Mer enn 3700 av de 18 500 artene som er vurdert, er betegnet som truet av utrydding i ulik grad. Artsdatabanken slo i sin Rødliste fast at inngrep i naturen og oppsplitting av dyrs leveområder er de største truslene mot artsmangfoldet.

– Og nå, mot slutten av året, blir forslaget til ny naturmangfoldlov lagt fram for Stortinget. En sterk og tydelig lov er helt avgjørende om Norges skal ha noen mulighet til å oppfylle løftet om og forpliktelsen til å stanse tapet av arter, konkluderer lederen av Naturvernforbundet i Nordland.

Les fylkeslagets brev til Norges Naturvernforbund

Les oversikt fra Naturvernforbundet i Nordland over utbyggingsplaner som berører inngrepsfri natur og villmark: «Regjeringa må stoppe tap av inngrepsfri natur og villmark» (pdf med bilder)

La naturen gå i arv! Bli medlem – eller støtt Naturvernforbundets viktige arbeid på annen måte!

Få Naturvernforbundets nyhetsbrev gratis på e-post