Storslått natur på Helgeland vernet som nasjonalpark

I dag vedtok regjeringen å verne Lomsdal-Visten i Nordland. Over tusen kvadratkilometer med variert og nær urørt natur fra fjord til fjell sikres med dette vedtaket. Til tross for at Norge har flere fjorder enn de fleste andre nasjoner, er Lomsdal-Visten bare den tredje nasjonalparken som dekker et slikt sammenhengende område fra fjord til fjell.

I Naturvernforbundet gleder man seg stort over vedtaket. – I fjor ble det unike skogområdet Holmvassdalen vernet, Vefsna ligger i løypa og dermed blir Lomsdal-Visten det tredje svært verdifulle området i Nordland som sikres for ettertida i løpet av kort tid, sier leder i Naturvernforbundet Lars Haltbrekken. – Dette er virkelig en gledens dag for alle oss som i lang tid har arbeidet for dette, supplerer Erling Solvang, leder i Naturvernforbundet i Nordland.

Landskapet i Lomsdal-Visten er storslått og dramatisk, med særpregete fjordlandskaper, trange elvedaler og flott høyfjellsnatur. Her befinner det seg unike geologiske strukturer og verdifulle naturtyper, som grotter og kalkformasjoner, kalkskoger med sjeldne orkideer, rik edelløvskog, smale og bekkekløfter, store juv, samt fjelltopper og høyfjellsplatåer. Dyrelivet på Helgeland er godt representert innenfor området, inkludert de sårbare rødlisteartene storlom, bergand og den sterkt truete horndykkeren, samt blant annet tretåspett, sangsvane og en rekke rovfugler, som fjellvåk.

Området blir nå beskyttet mot aktiviteter og tiltak som kan være en trussel mot verneverdiene eller føre til fragmentering av landskapet, slik som bygging av vei og hus, skogsdrift og motorisert ferdsel. Fragmentering av villmarkspregete områder er en stor trussel mot biomangfoldet, fordi organismene blir forhindret i å spre seg til nærliggende områder.

Man regner dessuten med å finne mange tusen år gamle spor etter samiske bosetninger, noen helt fra eldre steinalder.

Foruten Lomsdal-Visten nasjonalpark (1102 km2), omfatter verneplanen Strauman landskapsvernområde (ca. 32 km2) i kommunene Brønnøy, Grane, Vefsna og Vevelstad. Fem allerede varig vernede vassdrag og tre barskogsreservater er også innlemmet i nasjonalparken. Kart, verneforskrifter mm.