Tenke globalt og handle lokalt.

Det avholdes internasjonale konferanser der det skal fremforhandles verdensomspennende avtaler om reduksjon av Co2 utslipp. Bakteppet for forhandlingene er utsiktene til dramatiske klimaendringer dersom ikke Co2 utslippene reduseres vesentlig.

kø

Det ser ikke ut til at det vil bli enighet om noen avtale – også denne gangen Til tross for dette har flere land bestemt seg for kutt i egne utslipp. Dette skjer ved overgang fra fossil til fornybar energi, mer kollektivtrafikk og energisparing.

Norge skal redusere sine utslipp, men har problemer med å oppnå de mål man har satt seg.

FN har vist hvordan dette kan løses. Det kan etter nærmere retningslinjer kjøpes ”klimakvoter”.  Det innbærer at Norge og norske bedrifter kan kjøpe seg inn i prosjekter som reduserer Co2 utslippene i andre land, eller ved å kjøpe skog. M.a.o. har man betalt seg ut av problemet og kan fortsette som før – pøse Co2 ut i atmosfæren. Dette er ”kreativ bokføring”. Skal Norges klimapolitikk være troverdig må vi ”feie for egen dør” – redusere våre egne utslipp til det fastsatte nivå. Det er utslipp fra petroleumsindustrien som er det største problemet. Den eneste reelle mulighet for å løse dette på er å redusere petroleumsaktiviteten – og det vil verken storting eller regjering. Stoltenbergs ”Månelanding” er utsatt på ubestemt tid. Vi makter ikke å handle tilstrekkelig nasjonalt.

Innen samferdselssektoren skal Co2 utslippene reduseres. Dette er uttalt i NTP. Det skal ikke bygges nye veier som tilrettelegger for økt biltrafikk.  Det skal satses på kollektive transportløsninger.  Til tross for dette planlegges det i Bodø en ny 4-felts motorvei mellom forsteder og sentrum som tilrettelegger for en formidabel økning av biltrafikken!  Dersom den parallelle satsningen på kollektivtrafikk blir vellykket, er motorveiprosjektet fullstendig meningsløst. I motsatt fall vil vi i Bodø være delaktige i en betydelig økning av nasjonens Co2 utslipp.

Det mangler politisk mot til å satse fullt og helt på kollektivløsningen– det blir ja takk til begge deler.

Vi handler ikke troverdig lokalt for å redusere Co2 utslippene.

Dag Neiden, Naturvernforbundet i Salten