Terråkvassdraget er for verdifullt til å bygges ut

Det er klart at bygging av Terråk kraftverk i Terråkvassdraget i Bindal i Nordland kommer i konflikt med nasjonale mål og føringer. Naturverdiene, friluftslivinteressene og kulturverdien er betydelige i dette området. Konsekvensene for reindrift er også svært negative, skriver Naturvernforbundet i sin høringsuttalelse.

Flora og vegetasjonen og fugle- og pattedyrfaunaen langs strekningen av Terråkelva har potensial for flere forekomster av de rødlistearter. Det er Naturvernforbundets lokallag på Sør-Helgeland og fylkeslaget i Nordland som har skrevet høringsuttalelsen og de mener at utbygger i for liten grad trekker fram de negative virkninger utbyggingene medfører for inngrepsfri natur (INON), biologisk mangfold, landskap og kulturminner.

Må undersøke området for rødlistearter
Influensområdet er lite eller ikke undersøkt og kartlagt i forbindelse med konsekvensutredningen. Naturvernforbundet savner en grundig undersøkelse av rødlistearter. Man har heller ikke foretatt arkeologiske undersøkelser av området, og Voengelh njaarke får atter en gang innskrenket sine beitearealer.

Naturvernforbundet viser til Soria Moria-erklæringa, som legg stor vekt på å ta vare på urørte vassdrag. Der står det at hensynet til kommende generasjoners naturopplevelser tilsier en restriktiv holdning til videre vassdragsutbygging, og at vi lar de aller fleste vassdrag som står igjen forbli urørt.

Tverrpolitisk enighet om å sikre våre siste urørte vassdrag
Dette er samme formulering som Stortinget brukte ved behandling av St.meld. nr. 37 (2000-01) Om vasskrafta og kraftbalansen, og som Bondevik II-regjeringa hadde med i Semerklæringa. Det bør derfor ikke herske noen tvil om at det er tverrpolitisk enighet om å sikre våre siste urørte vassdrag.

Naturvernforbundets høringsuttalelse om Terråk kraftverk i Terråkvassdraget Bindal i Nordland