Torskeoppdrett Buvika

Naturvernforbundet er sterkt bekymret for planene om torskeoppdrett i åpne anlegg i Buvika, i Meløy kommune. Vi er særlig bekymret for påvirkningen anlegget vil ha på villfisk, siden det er registrert gyteområde for torsk like i nærheten på både nord og vestsiden av Åmnøya. Villfisk må høyst sannsynlig passere anlegget for å komme til sine gytefelt. Kysttorsken har vært på rødlista i mange år og ytterligere oppdrettspress på fjordområdene vil ikke bedre situasjonen.

Innspillet gjelder blant annet søknaden om utvidelse av akvakulturområdet. Vi mener hele området må vurderes. I eksiterende plan er det trolig ikke torskeoppdrett som er vurdert, men oppdrett av laks/anadrome fiskeslag, med en helt annen påvirkning på fjorden.

Trykk her for å lese hele høringsuttalelsen.