Uttalelse om skuterdispensasjon fra Turistløypa til fjellandsbyen Daja

Det søke om dispensasjon for skuterkjøring i og fra hytteområdene i Sulis. Dette protester Naturvernforbundet på fordi det fører til ytterligere uthuling av forbudet mot motorisert ferdsel i utmark, noe som har store konsekvenser for natur og friluftsliv.

Jeg viser til notis i Saltenposten om saken

Løypa fra hytteområdene og til Daja ble opprettet som ei tilførselsløype til turistløypa til Sverige. Her er det fri kjøring. Naturvernforbundet har fått mange klager på mye motorferdsel og støy som dette har medført gjennom hyttegrenda til alle døgnets tider. I tillegg har Fauske kommune gitt mange dispensasjoner til kjøring til hyttene der avstanden er kortere enn det retningslnjene til Motorferdselsloven forutsette.

Nå søkes det om dispensasjon for kjøring til slalombakken. Dette vi øke det allerede store trøkket med skuterkjøring i og fra hytteområdene. Dette protester Naturvernforbundet på fordi det fører til ytterligere uthuling av forbudet mot motorisert ferdsel i utmark, noe som har store konsekvenser for natur oh friluftsliv. Fra før har Fauske kommune lagt opp til fri kjøring fra hyttene og til Daja, turistløypas start. Vi ber nå Fauske kommune foreta en grundig evaluering av praksis med skuterkjøring i området før en åpner opp for ytterligere frislipp med kjøring til slalombakken.

Utredningen må sendes på brei høring. Det motoriserte friluftsliv bare øker og øker i Sulis. Observasjoner Statens Naturoppsyn har gjort viser at verken barn eller voksna har ski med på skuterturene. Dette er en bekymringsfull utvikling sett ut fra et folkehelseperspektiv. Vi ber om at saken også utredes i forhold til folkehelsa og vilkårende for det tradisjonelle fysisk aktive friluftsliv Norge er så kjent for og stolt av.

Med Vennlig hilsen

Erling Solvang

leder Naturvernforbundet i Nordland 95254075