Ber OED og MD om møte om 7 vassdrag i Stormheimen – Meahccevággi, Tromsø kommune

NVEs Tilrådingar til OED om sju kraftverksøknader med meir i Troms av 1.2.2013 illustrerer problemer ved småkraftutbygging og virkemiddelbruk i fornybarsatsinga. Etter at saka er tatt opp i Naturvernforbundets Vassdragsvernråd og Landsstyre har Naturvernforbundet bedt OED og MD om møte og brudd på retningslinjer og mangler i beslutningsgrunnlaget.

Naturvernforbundet mener at et hvert inngrep i denne fjellheimen strider mot nasjonale mål. Saka illustrerer også sider ved småkraftutbygginga som er i strid med Naturmangfoldloven og Stortingets målsetting om at fornybarsatsinga ikke skal gå ut over verdifulle fjordlandskap og sårbar høyfjellsnatur.

Konfliktskapende fornybarsatsing

I denne saka ser vi som vi også har registrert i mange andre saker, at det er oppstått dype konflikter i bygdesamfunnene. Konflikten går mellom de som vil ta vare på elvene som attraksjoner og de som vil inngå avtaler med kraftselskapene og få penger for å bygge ut.

De som vil ta vare på elvene er redde og tør ikke stå fram, og lar som regel være å sende uttalelse eller klage. Dette er en av mange konsekvenser av de mange inngrepssakene i dagens Norge og som det ikke er fokusert på. Er det noe distriktene ikke trenger, så er det opprivende konflikter. Dette må man ta på alvor.

Ber om møte

Naturvernforbundet viser til saksbehandlingsfeil i NVEs innstilling som er systematiske gjengangere i slike saker. Vi foreslår at saka brukes for å evaluere hvorvidt retningslinjer for saksbehandling av småkraftverk følges og hvordan metoder og praksis ivaretar verdier i sårbare fjellområder og verdifulle fjordlandskap.

Naturvernforbundet ber Miljøverndepartementet og Olje- og energidepartementet om et snarlig møte om problematikken og den konkrete saka. Sammen med departementene ønsker vi å gå gjennom både de de rutinemessige sider ved NVEs saksbehandling og de substansielle sidene ved denne saka spesielt.

Se dokumenter
Brev av 1.2.2013 fra NVE til OED Tilrådingar til OED om sju kraftverksøknader med meir i Troms
Kart over omsøkte kraftutbygginger i Sørfjorden
Brev av 4.2.2013 fra Naturvernforbundet til OED og MD
Brev av 24.2.2013 fra Naturvernforbundet i Troms til OED og MD