Byen Tromsø trenger en framtidsretta og miljøvennlig innfartsåre

Reguleringsplanen for E8 Sørbotn – Laukslett presenteres som et ikke-kontroversielt vegprosjekt. Det er det langt i fra. Ved å flytte trafikken fra et lokalsamfunn, vil man ofre et storstilt fjordlandskap, legge mer veg i strandsonen og øke støyplager i bydelene på fastlandssida ut til byen. Dette prosjektet vil medføre en stor negativ miljøgevinst. Saka handler ikke bare om framkommelighet og ny E8 gjennom Ramfjorden, men om behovet for et framtidsretta, trafikksikkert og miljømessig riktig grep for en samlet innfartsåre til Tromsø by via fastlandet. Naturvernforbundet i Troms ber derfor Vegdirektoratet og Tromsø kommunestyre om å avise planen. Hensynet til ulykkefrekvens, landskapsverdi, risiko, samt miljø og helse må vektlegges på en langt bedre måte enn det er gjort så langt.

Forslag om bru og vegtrasé er ikke forenelig med Naturmangfoldloven, Kulturminneloven eller Plan- og bygningsloven. Foreslått veivalg er i prinsippet et konseptvalg, likevel er Vegdirektoratets krav til konseptvalgutredning ikke fulgt.

Naturvernforbundet mener foreliggende plan ikke ivaretar miljøhensyn i de områdene som blir berørt av veivalget, dvs. området fra Sørbotn til Tomasjordnes. Tidligere vedtak kan ikke rettferdiggjøre det faktum at konsekvensene av planen vil berøre store deler av byområdet på fastlandssida.

Å si ja til forslaget om ny E8 på vestsida av fjorden med bru over til Lauksletta, er dermed å si ja til:

  • ødeleggelse av viktig strandsone i Sørbotn og på Lauksletta – Leirbakkodden,
  • utvidelser av E8 ut i sjøen fra Tromsøsvingen til Tomasjordnes
  • økt risiko ved havnivå stigning
  • mer trafikkstøy og trafikkproblemer i Ramfjorden, på Berg, og i bydelene langs Tromsøysundet (Kaldsletta, i Tromsdalen og på Tomasjorda)
  • økte miljø- og helseproblemer for de 20.000 som bor fra Sørbotn til Tomasjordnes
  • dramatiske og irreversible inngrep i et storslått bynært fjordlandskap

Vi snakker om bygging av et vesentlig tiltak som skal bli værende i «all framtid» i den trange Sørbotn og det storslåtte fjordlandskapet lenger ut med Tinden og Hamperokken og andre kjente tinder og toppturmål. Konsekvensene av tiltaket for fjordlandskapet er ikke skikkelig utredet. Kommunestyret i Tromsø bør derfor vedta en «time-out» og be om en tilleggsutredning med en overordnet landskapsanalyseog og 3D-modellering med hensyn på de varige virkningene av E8-alternativene overfor «det store fjordlandskapet».  Denne må foreligge før reguleringsplan behandling.

Trafikken fra E8 og Fv 91 som skal til Tromsøya, må sluses korteste veg. Vi trenger en helhetlig plan for en ny og framtidsretta innfartsåre til Tromsøya. Tuneller må inkluderes, inkludert gejjnom Tinden, og planlegginga må gjøres utfra metoder man bruker i konseptvalgutredning.