Flere inngrep i fjellheimen under Møysalen

Nytt fra NVE: «NVE har handsama seks søknadar om bygging av småkraftverk på Hinnøya, og gjev løyve til å bygge Lysåelva, Våtvoll og Moelv kraftverk i Kvæfjord kommune i Troms. NVE gjev ikkje løyve til å bygge Dalelva kraftverk i Tjeldsund kommune og Vasskruna og Kobbedalselva kraftverk i Lødingen kommune i Nordland.» Naturvermforbundet er glade for de tre avslagene NVE har gitt, men er sterkt uenige i at de tre andre skal bygges ut.

Kvalitetene i denne fjellheimen er unike.  Om NVEs vedtak blir stående vil det medføre nye inngrep og ytterligere innskrenking og reduksjon i omdømmet til Gullesfjorden. I dag er Gullesfjorden et sentralt utgangspunkt for turer i en urørt fjellheim og som innfallsport til Møysalen nasjonalpark fra Tromssida.
Reindrifta ivaretok sine interesser i de sakene der NVE har gitt avslag. Under befaringa av Vasskruna i Svartskardet i Øksfjorden var det godt vær, og dette områdets betagende skjønnhet kunne heller ikke NVE overse.  
Vi kjenner ikke til om kommunestyrene er godt kjent med hva som foregår. Med unntak av i Moelv, var det ingen fra kommunene eller fylkeskommunale myndigheter med på NVEs befaringer. Sakene er generelt dårlig opplyst. Vi vet at Gullesfjord camping ikke har fått sakene sendt til høring, ikke har gitt uttalelse og heller ikke var invitert på befaringene.

Hinnøya har høg prioritet i Naturvernforbundet Troms og vi vil påklage saka. Vi vil også påklage og ta opp måten NVEs befaringer foregår på og de store mangler dette gir i saksutredning/beslutningsgrunnlag – på et prinsipielt grunnlag, og med utgangspunkt i erfaringene vi har gjort i denne «småkraft-pakken».

Les mer
-om NVEs konsesjonsvedtak her
og her
-om Naturvernforbundets uttalelser  her