Fra gruveseminaret i Kvænangen

Lørdag 25.06.2022 samlet folk seg på Badderen samfunnshus for å lære mer om gruvedrift i området.

Ordføreren i Kvænangen Eirik Losengaard Mevik åpnet gruveseminaret i Kvænangen. Kvænangen kommune må ta stilling til flere store utbygginger i kommunen enten det er snakk om vannkraft, vindkraft eller mineralutbygging. Før levde folk her av fiske og jordbruk. De siste årene har kommunen mistet fiskerirettigheter og det har vært nedgang i folketall. Dette uten at man har klart å omstille for flere private og offentlige arbeidsplasser.  Folk har rett og slett funnet seg arbeidsplasser andre steder.

Kommunen ønsker å se på hvilke muligheter som finnes. Det betyr ikke at man går for gruvedrift eller andre inngrep, men at man ønsker å undersøke om det er drivverdige ressurser. Dersom det foreligger drivverdige ressurser må man vurdere inngrepene og konsekvensene for natur, miljø, reindriftsinteresser og en rekke hensyn målt opp mot eventuelle arbeidsplasser og inntekter for kommunen. Kommunen vil neppe gå for noe dagbrudd med store inngrep, men vil kanskje vurdere en utbygging dersom det er snakk om underjordsdrift hvor man har gode løsninger for avgangsmassen. Ordføreren mener også man kan trekke litt visdom ut av Fosendommen.  Dersom inngrep går tilstrekkelig ut over en kulturbærer vil ikke penger kunne veie opp for tapet.

Tidligere leder i Naturvernforbundet i Troms Anne Lise Mortensen utfordret ordføreren på at man står ovenfor en naturkrise.  FNs klimapanel anerkjenner også at vi har en naturkrise og at vi ikke kan takle klimakrisa dersom man ikke tar vare på det vi har igjen av natur. Det vi vet er at beslutningene om å bygge ut arealer i Norge skjer jo i kommunene. Kvænangen er en kommune som har mye natur igjen og kan være en foregangskommune for å sikre områder fra utbygging. Er man bevisst på naturkrisa i Kvænangen kommune?

Ordføreren viste til at kommunen har en samfunnsplan som bygger på FNs bærekraftmål som innebærer å ta hensyn til både til natur og klima. Det handler også om mennesker, sosiale forhold, økonomi og arbeid. Alt henger sammen med alt. Man kan ikke kun fokusere på en krise for så å overse alle andre. Nå der det mer plastavfall i havet enn det er levende organiser. Vi står ovenfor en rekke utfordringer og det er åpenbart at totalbilde må danne grunnlag for det man gjør.  

Representasjon fra Norden Crown Metals 

Elisabeth Sanne and Johannes Holzäpfel represnterte gruveinteressen på seminaret. Norden Crown Metals er et selskap som har utviklet drift rundt undersøkeleser av mineraler i Norge og Sverige.  Johannes og Elisabeth deltok på hele seminaret og forklarte interessen for å lete etter metaller. Blant annet holdt de en omfattende presentasjon om økt forbruk av mineraler og metaller.

Selskapet berørte også utfordringer med resirkulering, men at det kan gjøres store forbedringer. Det er imidlertid ikke nok å resirkulere. Verden trenger metaller i overgangen til det grønne skiftet. Her er det viktig at slik drift gjøres på en god måte. Blant annet er det store variasjoner i utslipp av CO2 fra gruvedrift. Boliden Aitik i Sverige slipper ut 92 prosent mindre CO2 per kilo kobber enn Cobra Panama. 

Representasjon fra Naturvernforbundet

Fra Naturvernforbundet fikk vi besøk fra fagrådgiver Joakim Sandvik Gulliksen. Hvordan jobber Naturvernforbundet for en sirkulær økonomi, handlingsalternativer og politikk? Vi fikk et dypdykk i situasjonen rundt gjenvinning av metaller, barrierer og muligheter.  

Naturverner og forfatter Svein Lund tok oss med på en global reise i kobber – fra Escondida i Chile til Rauberg i Kvænangen. Se foredraget til Svein Her:

Spalca reinbeitedistrikt

Per Anders Bals leverte et sterkt innlegg om hvordan det er å drive et reinbeitedistrikt med stadig mer menneskelig påvirkning i områdene og stadig mer planlagte inngrep. Aktivitet og kontinueelig letevirksomhet i reindriftsområdet har negativ påvirkning på reinens liv og vandringsveier.

Protect Sápmi 

Deltakerne på Gruveseminaret i Kvænangen mottok undervisning fra Protect Sápmi om inngrep i samiske områder og hvordan man kan vurdere hvorvidt forhold strider mot Norges internasjonale forpliktleser sett i forhold til Fosendommen (HR-2021-1975-S).  Undervisningen var somfattende, men ble forklart på en svært god måte. Det anbefales å engasjere Protect Sápmi både for generell undervisning om inngrep i samiske områder, men også dersom man ønsker konkret rådgivning i spesielle saker. 

 

Avsluttende dialog

Etter undervisningen fulgte det en god dialog hvor også Hans Ole Eira fra sametinget deltok sammen med Anders Eira og Johannes Holzäpfel. Hva gjør Sametinget? Hvor går grensen før et inngrep er i strid med Norges internasjonale forpliktelser? Hvordan kan gruveselspane møte samene på en god måte? Det jobbes å legge til rette for at debatten kan gjøres tilgjengelig her på våre nettsider.

Naturgledetur

Dagen etter seminaret var det naturgledetur i Kvænangsbotten landskapsvernomårde. Først stoppet vi innom den omstidte 420 linja før Ragnhild Enoksen ledet oss videre inn til Dalsstua hvor vi fikk se noe av den fine naturen som er i Kvænangen.