Krever økt innsats for å ta vare på matjorda

Uttalelse fra årsmøtet Naturvernforbundet i Troms 3.4.2014: I lys av den siste delrapporten fra FNs klimapanel, som slår fast at den globale matproduksjonen vil svekkes, krever Naturvernforbundet i Troms at den svært begrensede matjorda i Norge får et vern som sikrer den mot arealinngrep. – Over hele landet ser vi at matjord går tapt, også i Troms. Det er en uholdbar utvikling og vi krever at landbruksministeren tar grep og stopper den galskapen som pågår, sier Ragnhild Sandøy, leder i Naturvernforbundet i Troms.

Ta vare på matjorda. I følge Stortingsmelding nr 9 (2011-2012) «Velkommen til bords», utgjør dyrka mark bare 3% av landarealet i Norge. Likevel ødelegges dyrka og dyrkbar jord i stor skala. I Troms omdisponeres areal tilsvarende hele 60 fotballbaner årlig. Hvert år blir det bygd ned ca 10 000 dekar med matjord i Norge. Dette tilsvarer ca 1200 fotballbaner. Boliger, næringsbygg og transport er de tre formål som legger beslag på mest matjord
Norge har lavere andel fulldyrka mark enn de fleste land det er naturlig å sammenligne seg med. Vi trenger dyrka og dyrkbar jord for å sikre matforsyning på lang sikt. Derfor bør vi i størst mulig grad unngå å bygge veger, boliger, og næringsbygg på dyrka mark.
Jordvern innebærer å sikre at den beste jorda fremdeles blir brukt til å dyrke mat og ikke omdisponeres til andre formål.
Med utfordringer som befolkningsvekst og klimaendringer må vi i Norge gjøre vårt for matvaresikkerheten. Matjorda må bevares slik at også fremtidige generasjoner kan produsere nok mat.