Kystopprøret

Retten til verdiskaping innen fiskeri og sjømat og forvaltning av ressursene i havet eies fisken av fellesskapet (Havressursloven § 2). Regjeringa legger nå opp til å privatisere fisket og verdiskapinga. De ønsker å fjerne Deltakerloven, loven som sammen med Havressursloven og Fiskesalgslagsloven skal sikre livsgrunnlaget til kystbefolkninga. Naturvernforbundet i Troms aksepterer ikke konklusjonene til Tveterås-utvalget forslag til svekking av dette sentrale lovverket. Det vil rasere kystsamfunnene i nord, og gi fellesressursene til kvotebaroner og industriselskaper. Det kan vi ikke akseptere. Derfor har vi deltatt i aksjonen i regi av Fiskeridattera og Kystopprøret i Tromsø lørdag 17. januar 2015! Derfor melder vi saka til Naturvernforbundets landsstyre og programkomite

Etter Torskekrisa og innføringa av kvotesystemet i 1990 har det skjedd mange og store endringer med privatisering og overføring av retten til ressursene til stadig færre selskaper. Naturvernforbundet gjennom Barentshavkontoret hatt betydelig innsats har i mange år. I 2015 kvesser det seg med mange forslag fra regjeringa. Privaitiseringav rettighetene innen fiskeriene. Seksdobling av oppdrett og teppelegginbg av fjordene med oppdrettsanlegg. Om dette blir vedtatt, vil det få store konsekvenser.

Fylkeslaget i Troms vil  melde inn sak til landsstyret for å få fiskeri inn som sentrakl del av forbundets plattform og arbeidsprogram. Naturvermforbundet i Troms sitt syn på kyst og fiskeri, under

10 bud for kyst- og fiskeriforvaltning, deltakelse og verdiskaping innen sjømat

1.Reint miljø, rike ressurser og omsetning av mat fra sjø og land er grunnlaget for bosettinga langs kysten. Fiske på fjordene så vel som vinterfisket etter skrei, vårtorskefisket og eksport av fisk er tusenårige tradisjoner.

2.Fiske er en allmenningsrett, og fiskeressurser og kvoter kan ikke omgjøres til privat eiendom.

3.Deltakerloven, Havressursloven og Fiskesalgslagsloven skal sikre livsgrunnlaget for kystbefolkningen og fiskerne.

4.Siden 1990 er det innført virkemidler som har resultert i store endringer i deltakelse og rekruttering til allmenningen.  Staten har gjennom kvoter, konsesjoner og økonomiske stimuli gitt fordeler til noen få på bekostning av kystbbefolkninga.

5.Tveterås-utvalget tilrår svekking av lovverket, og at det legges til rette for utenlandske kapital-interesser i alle ledd i fiskeriene.  Samtidig legger myndighetene til rette for mangedobling av virksomheten til oppdrettsselskapene i fjordene, på bekostning av tradisjoner, helse og miljø i nord.

6.Dette fungerer som et koordinert angrep, og det er brudd på folkeretten. Det kan vi ikke akseptere.

7.Myndighetene har ansvar for å sikre kystbefolkningas rettigheter og muligheter til verdiskaping bygd på våre allmenninger og beskytte kystmiljøet og dens befolkning mot særinteresser og profitører.

8.Vi ber organisasjoner og politiske partier og kommunenes ordførere om å sikre sine lokalsamfunns andeler og rettigheter. Gi uttalelse til Tveteråsutvalget. Sjømatindustriutvalgets rapport (NOU 2014:16) innen 16.4. 2015. Vær varsomme med arealbruken i fjordene. Kystsoneplaner bør først og fremst sikre lokale tradisjoner og hindre risikabel miljøfinedtlig virksomhet.

9.Vi ber storting og regjering om å være tro mot kystbefolkninga og sikre dens gamle rettigheter og fortrinn gjennom fiskeri- og miljølovgivningens bokstav og intensjon samt økonomiske virkemidler.

10.Innfør en transparent og truverdig opphavsmerking i alle ledd av fiske, produksjon og omsetning av sjømat. Nærhet til fiskefelt med miljøvennlige metoder og minimert transport og utslipp vil gi grunnlag for verdiskaping, vekst og utvikling for kysten.