Lakseoppdrett ved Gåsvær i Tromsø kommune

Naturvernforbundet i Troms, Tromsø Havpadleklubb og lokale utviklingslag i havdistriktet i Tromsø henstiller til Tromsø kommune om å avslå søknaden fra SalMar Nord AS om dispensasjon fra kommuneplanens areadel til oppdrett. I stedet bør Tromsø kommune vektlegge og verne om de store verdiene i skjærgården og spesielt rundt Gåsvær.

Naturvernforbundet vil særskilt fraråde at det gis dispensasjon til akvakulturanlegg i dette området utfra hensynet til:
1. den spesielle skjærgårdsnaturen i dette havlandet
2. områdets symbolske kulturhistoriske verdi
3. de store friluftsinteressene
4. faren for forurensning og miljøbelastninger
5. vern om villaksen 
 
Den omsøkte dispensasjonen gjelder inngrep i et naturlandskap som mange føler sterk dedikasjon og kjærlighet til. Denne skjærgården er et av de flotteste kystlandskap vi har i Norge og bør ikke utsettes for de negative belastninger et åpent oppdrett gir. I tillegg til at området er mye brukt i forbindelse med fiske og båtliv, rekreasjon, turisme, kirkelige handlinger, etc., framstår området som uberørt av industri og andre tekniske inngrep. Dette gir området en stor verdi, som vil forringes med et oppdrettsanlegg.

Tromsø kommune bør bygge sine beslutninger som innebærer inngrep og risiko på gode kunnskaper. Dersom dispensasjoner fra kommuneplanens arealdel innvilges nå, vil det undergrave det demokratiske arbeidet som er lagt i utarbeiding av kystsoneplaner. Alle søknader om oppdrett bør avslås, og i alle fall legges på vent til kommunen har ferdigstilt kystsoneplanen.

Attraktive områder som dette har krav på særskilt beskyttelse fra de folkevalgte hvis oppgave er nettopp å ivareta de allmenne interesser framfor særinteresser. I all utbygging og utnytting av natur og miljø, er det viktig at folkets tillitsvalgte vektlegger det faktum at fortjenesten ved å forringe miljøet ofte er privatisert, mens kostnadene og tapene blir lagt på fellesskapet.

Les uttalelsen her