Milepæler og faser

Av Ragnhild Sandøy

Ildsjeler i Tromsø var med å stifte Landsforeningen for naturfredning og Nord-Norges kredsforenbing i 1914. Men historia forteller at vernearbeidet i nord og i Troms har hatt vansker med kontinuiteten disse hundre år. Om kretsforeningen som organisasjon hadde problemer, var der likevel aktive ildsjeler og talspersoner som utrøttelig arbeidde med vernesaker over år. Med dokumentasjon og korrespondanse overfor myndighetene, og gjennom samarbeid med fiskarlag, jeger- og fiskeforeninger, o a.

Vi kan også se at det helt fra oppstarten og til utpå 1970 tallet har vært et nært samarbeid mellom forbundet, kretsforeningen og vitenskaplig ansatte ved Tromsø Museum. Fra da kom nøkkelpersoner i fagmiljøet i landbruksforvaltninga sterkt inn og overtok styringa, noe de beholdt i flere ti-år.

Både kretsforeningen og seinere fylkeslaget i Troms har hatt problemer med å holde virksomheten oppe som demokratisk organisasjon med drift, årsberetninger og årsmøter. Gjennom de 100 år som har gått snakker vi om i alle fall 3 gjenetableringer. Ledere og styremedlemmer har sjelden sittet lenge av gangen.  
Likevel – mange medlemmer har støttet trufast gjennom flere tiår. Nye aktører har dukka opp de siste ti-årene og tiltrekker seg mange natur- og miljøinteresserte i dag.

Her gjengis milepæler og faser i hundreåringens liv her nord gjennom årene.
Kilder: Naturvernforbundets årsberetninger, informasjon fra tidligere ledere

21.6.1914 og 18.10.1914
21. juni 1914 ble det holdt et foreløpig konstituerende møte der følgemde medlemmer var til stede: OR sakfører Hveding, sekretær B. Nilsen, rektor Qvigstad, konservator Schneider, kjøpmann Simonsen og konservator Dons. 

18. oktober 1914 holdtes det egentlige konstituerende møte av følgende medlemmer: OR sakfører Hveding, overlærer Grønlie, oldsamlingsbestyrer O. Nicolaissen, provisor Saugestad og konservatorene Schneider og Dons. Foreningens lover ble vedtatt, de faller i det store og hele sammen med Østlandske kretsforenings, til hvilke vi henviser.

Initiativtakere og medlemmer i oppstarten var altså byens ledende borgere og akademia. Konservator ved Tromsø museum Carl Dons var en drivende kraft og satt i styret både i kretsforeningen og i landsforeningen i mange år.

1928
«Likeledes vil der bli optatt arbeide med å få delt Nord-Norges krets i 1) en krets for Troms—Finnmark med sete som nu i Tromsø og 2) en Nordlands krets med sete i Bodø.»

1933
Nord-Norges kretsforening står oppført med adresse Museet, Tromsø.

1936         
Nord-Norges Kretsforening omfatter hele Hålogaland bispedømme, formann lærer Peter Benum, Tromsø. Også denne forening har ligget nede i mange år. Det oplyses at den gamle forenings midler, ca. kr. Ioo,oo, står i Tromsø Sparebank, og arkivet opbevares av lærer P. Benum i Tromsø Museum.

1937         
Det konstateres at arbeidet har ligget nede siden 1923. I flge årsmeldingene var det ingen virksomhet i kretsforeningen i årene 1938 – 1941.

3.6.1938   
Nordland Naturfredningsforening blev dannet, med Håkon Evjenth som initiativtaker og formand.
Naturfredningsforeningen blir liggende nede under krigen. Foreningen endrer i 1955 navn til Nordland Naturvernforening.

1940 – 1945  
Kretsforeningene er i dvale eller går i oppløsning.

22.6.1951    
Sør-Varanger Naturvern etableres. Siktemålet er å få dannet Finnmark naturvern.

31.5.1957     
Initiativ for vitalisering av naturvernarbveidet. .
Konstituerende møte i Troms Naturvernforening.
Kretsforeningen hadde da ligget nede siden 1923 og lå totalt nede fra nå.
Til styre ble valgt: Olaf I. Rønning (formann), fylkesskogsjef 0. Hvoslef (varaformann), viltkonsulent Finn Bugge, Lærer Toralv Lunde og fru Solveig Jacobsen. Varamenn: Distriktsarkitekt Kirsten Sand, forretningsfører Toralv Lande, Bardu og lensmann J. Rivertz, Lyngseidet.
Rønning gav en kort oversikt over et par av de saker den gamle forening hadde arbeidet med.
Særlig ble mulighetene for fredning av fugleværet Sør-Fugløy med omliggende øyer diskutert, og arbeidet for å få fredet dette området er tatt opp med den nåværende eier, Tromsø Museum.

1959             
Forbundet blir meddelt at man ikke kan vente noen virksomhet i Troms Naturvernforening.

1963        
Nytt initiativ for vitalisering:    
Troms Naturvernforening reetablert, etter at foreninga hadde ligget nede siden oppstarten i 1957.
Interimsstyret: J. Hagør Johansen, Kåre Landmark, Toralf Lunde, Kirsten Sand, Ola Skifte, Rolf Sundstrøm. Det ble holdt 10 møter i interimsstyret og et fellesmøte med Tromsø og Omegn Turistforening og Tromsø Muséforening med tanke på reorganisering. Interessen for saken er stor og arbeidet i god gjenge.

25.2.1966              
Finnmark Naturvern ble stiftet på årsmøtet i Sør-Varanger Naturvern og bel optatt som kretsforening fra 1.1.1967

11. – 12.6.1966
Landsmøte i Tromsø med folkemøte på Tromsø museum og utferd til Ånderdalen.
Vertskap var Troms Naturvernforening i nært samarbeid med Tromsø Museum, Troms fylke og Tromsø kommune. Tromsø kommune spanderte lunsj på Grad hotell. Samme dag kl 2000 ble det arrangert åpent møte på Tromsø museum med musikk av Tromsø Orkester­forening og Kjell Fjørtoft viste  «Villmarken kaller», en film fra Dividalen.170 frammøtte .
Søndag 12. juni: Utferd til Ånderdalen.
Det ble arrangert tur til «den foreslåtte naturpark» i Ånderdalen på Senja i strålende vær.
Transport fra Tromsø til Gibostad med ei red­ningsskøyte og Tromsø kommunes båt «Skysskar», derfra med buss. Bevertning: Troms Landbruksskole på Gibostad og Macks Ølbryggeri og Mineralvandsfabrikk i Tromsø.
Ca. 60 deltakere, derav vitenskapelig tilsatte ved Tromsø museum, Statens naturinspektør og lokale guider i Tranøybotn. .

1.1.1967
Den Nord-norske kretsforening er avløst av fylkelag i alle tre fylker

1970 – 80-tallet
Stort engasjement i kraftutbygging og nasjonalparksakene.
.  
Mange lokallag rundt i fylket. Lokallaget i Kvænangen hadde nærmere 100 medlemmer, og stor aktivitet. Gerda og Severin Vangen i Kvanangsbotn var ivrige ildsjeler.

Stor aktivitet i «Alta-saka».

1986       
2-årige prøveordning med fylkessekretær for Nord-Norge har hatt stor betydning for Troms Naturvern. Større aktivitet. Antall lokallag doblet fra 3 til 6. Leder Eiliv Nilsen. Sekretær Are Bie.

1.10.1987
Barentshavkontoret
På landsmøtet i Hardanger juni 1987 ble det etter benkeforslag fra fylkeslagene i Nord-Norge vedtatt å etablere et eget kontor i Nord-Norge. Barentshavkontoret var et faktum 1.10.1987 med kontorsted i Bodø. Kontoret ble flytta til Helnessund i Steigen i 1992.

1990  (+/-)
Ei aktiv tid med mange aktiviteter og lokallag. (Informasjon kommer.)

2000 (+/-)
Naturvernforbundets kontor i Tromsø legges ned. Lokallagene går i oppløsning. Styremedlemmer i fylkeslaget kommer og går. Etter årsmøtet i 2006 blir det opphold i årsmøte og årsmeldinger. Samtidig øker omfanget av inngrepstakten med 60 – 70 saker om kraftutbygginger, monstermaster Hammerfest – Ofoten og stort utbyggingstempo og press i byområdene.

Nye aktører på banen
Miljøheimevernet, seinere Grønn Hverdag, ble etablert og med flere ansatte medarbeidere. I Tromsø ble  Naturvernforbundets kontorutstyr og arkiver beholdt av Grønn Hverdag. I januar 2014 overtok Fremtiden i våre hender (FIVH) Grønn Hverdags kontorer, arkiver og ansatte

Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja ble formelt etablert 17.1.2009 med lokallag i Lofoten, Vesterålen, på Senja og i Tromsø. Aksjonen har hatt betydelig støtte fra Naturvernforbundet og Natur og ungdom.

Natur og ungdom, Bellona og flere er grupper med særlig fokus på klima.

2010 
Nytt initiativ for revitalisering av naturvernarbeidet i Troms for gjenoppbygging av lokallagene og fylkeslaget.
Initiativtakere Anne Kari Eliassen, Asbjørg Fyhn og Ragnhild Sandøy. I samarbeid med forbundet sentralt ble det holdt et åpent møte for å få på plass ei interimsgruppe 10.9.2010 med sikte på et snarlig årsmøte.
Det nye styret i fylkeslaget tok initiativ til samarbeid mellom fylkeslagene i nord og inviterte til strategisamlinger og årsmøtene i Tromsø både i 2011, 2012 og 2013.
Adventsseminaret i Tromsø holdes for første gang for å ha fokus på konsekvensene av fornybarsatsinga. Samarbeid mellom FNF Troms og Naturvernforbundet Troms.

2011  
To lokallag på plass:          
Tromsø og omegn lokallag (Karlsøy, Tromsø, Balsfjord, Lyngen og Storfjord)           
Nordreisa lokallag

Fykeslagene arbeidet sammen med sikte på å få en felles regionsekretær stilling finansiert fra forbundet.

2013
1.2. 2013 Oppstart 2-årig prøveprosjekt med felles regionsekretær for de tre nordligste fylkene med kontorsted Tromsø.

2014
Naturvernforbundet i Troms feirer 100 år:
– historikk lagt på nettsida
– 10 flotte guidede fossevandringer i samarbeid med lag og foerninger, fra Gullesfjorden i Kvæfjord til Rotsunddalen i Nordreisa
– 100 årsdagen 18. oktober med Miljømaraton på gamle Tromsø Museum, Naturperler i nord på Polaria og Naturlig helaften på Fylkeshuset
– jubileumsboka Naturarven i Nord i 100 år