Miljøvernministeren må stoppe utryddelsen av jerv!

Norges Naturvernforbunds krever øyeblikkelig stans i Miljøverndepartementets (MDs) forsøk på å utradere den norske jervestammen. – Det må bli slutt på de omfattende drapene av jervefamilier i yngletida som MD og Direktoratet for naturforvaltning (DN) har gitt tillatelse til, sier leder Lars Haltbrekken. MD og DN gir Statens naturoppsyn (SNO) tillatelse til å slakte ned dyrene med hjelp av skuter og helikopter, til og med i områder som skal være beskyttet etter naturvernloven.

– Dette er en uakseptabel politikk i forhold til internasjonale forpliktelser, nasjonale bestandsmål og humane jaktmetoder, understreker Lars Haltbrekken. Han har hele organisasjonen i ryggen.

Norges Naturvernforbunds landsmøtet drøftet nemlig disse forholdene nylig og vedtok å sende en skarp protest til MD. I brevet beskrives slik forvaltningspraksis som uakseptabel og uetisk. Naturvernforbundet er av prinsipielle grunner motstander av hiuttak og reagerer også sterkt på måten ”jakten” er blitt utført og de virkemidler en nytter.

– Jerven er ifølge den norske rødlista en sterkt truet art. Bestanden har vist en oppadgående tendens, spesielt i nord. Men en variasjonsanalyse av jervens bevaringsstatus i Norge konkluderte med at arten ville utryddes i store deler av Norge om dagens avskytingsrate fortsetter dersom det ikke kommer innvandrende individer fra nabolandene, påpeker Lars Haltbrekken. Han minner om at Stortinget har vedtatt at Norge årlig skal ha 39 jervekull.

– Det oppfatter vi som en minimumsmålsetting. Per 15. mai i år hadde DN registrert 32. Av disse er SNO gitt i oppgave å drepe 12. Da er det 20 kjente jervekull tilbake i år. Men samtidig er det gjort vedtak om at ytterligere fire kull skal drepes. Vi vil da sitte igjen med kun 16. Altså 23 færre enn Stortinget har bestemt. Hvordan kan miljøvernministeren tillate en slik politikk? spør Haltbrekken.

Les brevet til Miljøverndepartementet om jerveutryddelsen

Ja, dette er en viktig sak! Jeg vil gjerne lese mer om hvordan jeg kan bli medlem eller på annen måte støtte Norges Naturvernforbunds arbeid.

Les tidligere, relatert sak:
22.02.2007 Bekymring og frustrasjon over departementets rovviltpolitikk

Temaside: Artsvern, rovdyr og vilt

Følg natur- og miljøvernsakene – få tilsendt gratis nyhetsbrev fra Norges Naturvernforbund