Miljøvernorganisasjonene i Tromsø krever at planene om ny Kvaløyforbindelse til Håkøya forkastes

Nå er det en uke siden kommunevalget, og det nye flertallet i Tromsø skal begynne forhandlingene om hvordan Tromsø skal styres årene framover. Mandag møtte Naturvernforbundet i Tromsø og Omegn, Tromsø Natur og Ungdom og Framtiden i våre hender Nord opp på Kystens hus og leverte våre krav til Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt. Øverst på listen står kravet om at vedtaket i kommunestyret om ny Kvaløyforbindelse til Håkøya forkastes og at klimaplanen som ble sendt ut på høring i sommer, trekkes tilbake og revideres.

Lokalvalget i Tromsø hadde en klar miljøprofil. I forkant av valget gjennomførte miljøvernorganisasjonene en spørreundersøkelse til listetoppene partiene hvor vi ville vite hva de mente om forskjellige miljøsaker.  Resultatene viser at vi har 5 parti som kan betegnes som miljøparti, Rødt, SV, SP, MDG og Venstre, som til sammen står for 33,8 % av stemmene ved årets valg. Til sammenligning hadde den samme gruppen 20,9 % i valget i 2011.

Partiene som har prioritert miljøet økte i oppslutning i årets valg, det er bra. Men det forrige byrådet og kommunestyre klarte å stikke flere kjepper i hjulene for de som nå tar over. I tillegg til at man vedtok at en ny Kvaløyforbindelse skal gå via Håkøya, noe som er hårreisende fordi det motarbeider både lokale og nasjonale byutviklingsmål, sendte Byrådet også ut en dårlig klimaplan på høring i fellesferien noe som førte til at den gikk de aller fleste hus forbi, fortsetter Anton Petter Hauan.

I forslaget til ny Hovedplan for energi, miljø og klima leverer byrådet svakere målsetninger enn tidligere planer, inneholder planen få konkrete tiltak. 

Man kan nesten skjønne at Byrådet ikke ønsket oppmerksomhet rundt planen, slår Hauan fast.

Krever at kollektivtransport, sykkel og gange prioriteres

I tillegg til de to kravene fremmer organisasjonene en rekke med innspill hurtige grep som kan gjøres for å styrke situasjonen for reisende med kollektivtransport, sykkel eller gangveger, og samtidig redusere privatbilismen. Blant annet peker de på at pengene i den nylig inngåtte belønningsavtalen med staten, må tas i bruk allerede i år og fra kommuenen sin side brukes på å øke framkommeligheten for bussen og starte utbygging av sykkelfelt på i de mest folketunge områdene.


Vi håper at våre innspill resulterer i rask handling fra det nye kommunestyret, både for å bedre luftkvaliteten i byen og for å posisjonere Tromsø for å inngå en bymiljøavtale med Staten. For at dette skal skje må kommunen vise handlingsvilje og prioritere kollektivtrafikk, sykkel og gange, sier Hauan.

Tromsø må bidra med restriktive tiltak mot privatbiler og delfinansiere kollektivsatsingen

Bymiljøavtaler er et verktøy Staten har utformet for å fremme miljøvennlig byutvikling i storbyene i Norge, Tromsø er blant de byene som vil få mulighet til å inngå en slik avtale. Avtalen baserer seg på at kommunen forplikter seg til et mål om at privatbilismen ikke skal øke fram mot 2030. Sammen med fylkeskommunen, som har ansvar for noen veger og for kollektivtrafikken, forplikter de seg til å gjennomføre tilstrekkelige tiltak for å nå målet. All erfaring tilsier at det i tillegg til å satses på kollektivtrafikk, sykkel og gange, må innføres restriktive tiltak mot privatbilismen for å flytte flere reisende over på de miljøvennlige transportformene

Kommunen rår over flere grep for å nå målet om miljøvennlig byutvikling. Boliger og arbeidsplasser må fortettes slik at det man kan betjene så mange så mulig med kollektivtransport, sammenhengende gang- og sykkelveier som også er estetiske vil, gjøre mer attraktivt å velge i stedet for bilen. Folk må også føle seg trygge på disse vegene, ellers vil de ikke bli tatt i bruk. Dersom mengden parkeringsplasser reduseres eller det innføres avgift på parkering vil også flere velge bussen i stedet. Vi ser allerede effekten etter at Universitetet i Tromsø innførte parkeringsavgift på sine parkeringsplasser, sier Hauan.

– Så kommer vi ikke utenom at det må innføres køprising i Tromsø. Dette må innføres så snart så mulig, da vil man se en umiddelbar effekt på forrurensingen og framkommeligheten på veiene. Samtidig vil man hente inn penger som går direkte til å finansiere kollektivtrafikken og ny tverrforbindelse. Vi erkjenner at dette er veldig upopulært blant folk, men i andre byer har folk blitt positive etter at køprising ble innført, siden de ser de positive effektene avgiften har, fortsetter Hauan.

Men viktigst av alt: Ny kvaløyforbindelse via Håkøya må stoppes, ellers frykter organisasjonene at jobben for en miljøvennlig by blir vanskelig eller nærmest umulig.

Mandagens aksjon fikk oppmerksomhet i media: 
Forhåndsomtale på NRK P1 Troms: https://radio.nrk.no/direkte/p1_troms#start=13:03:00

Nyhetssak i avisa iTromsø: http://www.itromso.no/nyheter/article11592323.ece