Natur- og kulturarven i Skibotndalen vant frem

Naturvernforbundet jubler for at Troms Kraft i dag har fått avslag på å bygge Rieppi vindkraftverk i Storfjord kommune. – Dette vindkraftverket hadde store konsekvenser for miljø, og for reindrifta i området. Vi håper Troms Kraft nå legger planene død, sier Silje Lundberg, nestleder i Naturvernforbundet.

Troms Kraft søkte om utbygging av Rieppi vindkraftverk i 2014. Prosjektet var planlagt i Storfjord kommune, i et område som i dag allerede er sterkt preget av kraftutbygginger. Lokalt har motstanden vært stor, særlig på grunn av konsekvensene for Helligskogen reinbeitedistrikt. Kommunestyret i Storfjord gikk inn for utbygging, men dette ble avgjort ved ordførers dobbeltstemme.

– Dette prosjektet har ikke hatt livets rett. Det ville ført til negative konsekvenser for naturmangfold, landskap og ikke minst reindriftsnæringa, som er en svært viktig del av kulturarven i nord. Det som og har vært en av de store manglene ved søknaden er en utredning av samlet belastning. Dette er svært viktig, all den tid Storfjord er såpass berørt av utbygginger allerede, sier Lundberg.

Naturvernforbundet leverte sin høringsuttalelse sammen med Forum for Natur- og Friluftsliv i 2014. Her ble det særlig stilt spørsmål ved kunnskapsgrunnlaget for planene, med konsekvensutredninger som var over 10 år gamle, og mangelfulle. I influensområdet til vindkraftverket var det registrert flere rødlistede fuglearter, området er et kjerneområde for Helligskogen reinbeitedistrikt, og både fylkesmann og sametinget har fremmet innsigelse i saken.

– Det er ingen tvil om at klimaendringene vi står overfor krever store omlegginger i både samfunnet og energiproduksjon. Men vi kan ikke ofre naturmangfoldet i klimaets navn. Derfor er det svært gledelig at Troms Kraft har fått avslag på søknaden sin. Vi håper dette nå markerer et skifte i NVE, og at direktoratet innser at naturen i Storfjord er utsatt for mange nok inngrep knytta til produksjon og transport av kraft. Dette må også få konsekvenser for de mange andre vannkraftprosjektene i området, avslutter Lundberg. 

For mer informasjon:

Silje Lundberg, silje.lundberg(a)gmail.com, 913 31 729