Naturvernforbundet går for Nordområdesatsing

Nå er det i nord det gjelder. Landsmøtet har vært samlet på Hamar 26. – 28. august. Delegatene fra de nordligste fylkene hadde sendt inn flere forslag til prinsipp- og arbeidsprogrammet som skapte bred debatt. Landsmøtet gikk enstemmig inn for en satsing i nord.

Arbeidet skal forankres i en nordområdeplan og en egen stilling som fylkeslagene i nord har foreslått lokalisert i Tromsø.

Regjeringens nordområdesatsing har ført til at natur og miljø i nord og i Arktis er utsatt for større press enn noen gang.. Naturverdiene er truet fra mange hold. Petroforliket med leteområdene nært land innebærer økt risiko og beredskap, vindkraft og vannkraft truer urørte naturområder og vakre landskap, gruveindustrien forurenser, ødelegger natur og truer nasjonale laksefjorder, for å evne noe. I sum er det gigantiske utfordringer for naturarv i nord.

 – Utbyggernes planer må korrigeres mot allmenne interesser, og sikre beskyttelse av naturmangfold og miljø. Viktige nasjonale verdier kan gå tapt, sier lederen av Naturvernforbundet i Troms Tarjei Huse

 – Det er behov for en sterk og samordnet innsats mot utfordringene ved regjeringens utbyggingspolitikk i nord, sier fylkesleder i Nordland Erling Solvang.

Presset på ressursene er ikke bare av lokal, regional eller nasjonal karakter, men gjelder også Barentshavet og Arktis.  Naturvernforbundet vil nå bli bedre rustet til systematisk arbeid i nord.

Det er derfor svært inspirerende for oss her nord og vil uten tvil berike miljøvernarbeidet, lokalt, i Norge og internasjonalt. Delegasjonen fra de tre nordlige fylkene er meget fornøyd med at landsmøtet i Naturvernforbundet tar et stort ansvar ved å prioritere nordområdene.Det haster!