Naturvernforbundet krever timeout i vind- og vannkraftutbyggingen

Uttalelse fra årsmøtet Naturvernforbundet i Troms 3.4.2014: Verden står i dag overfor to store utfordringer; tapet av naturmangfold og menneskeskapte klimaendringer. Løsningene på disse to problemene står delvis i konflikt med hverandre. Naturvernforbundet i Troms krever derfor en timeout i vind- og vannkraftutbyggingen, og oppfordrer regjeringen til å foreta en grundig evaluering av dagens klimapolitiske tiltak og incentiver sett i sammenheng med tap av natur- og friluftslivverdier . – Regjeringen hevder den vil bygge ut fornybar energi for å kutte klimagassutslippene. Likevel viser de null vilje til å kutte i utslippene fra oljeindustrien. Det viser at det er noe som ikke henger på greip. Naturvernforbundet i Troms krever derfor at det nå blir full stans i fornybarutbyggingen frem til Stortinget har vedtatt en plan for når den fossile energien skal fases ut av den fornybare, sier Ragnhild Sandøy, leder i Naturvernforbundet i Troms.

Naturvernforbundet i Troms ser alvorlig på at OED og NVE tar beslutninger på så mangelfullt grunnlag som det gjøres i dag. Fylkeslaget krever derfor at vind- og vannkraftutbygging stanses inntil Stortinget har vedtatt en politisk plan for hvordan og når fornybar energi skal fase ut fossil energi.
Naturvernforbundet oppfordrer Regjeringen til å foreta en grundig evaluering av dagens klimapolitiske tiltak og incentiver sett i sammenheng med tap av natur- og friluftslivverdier og andre kvaliteter.
Verdens naturmangfold er sterkt truet av menneskeskapte klimaendringer og arealinngrep. Løsningene på disse to problemene står delvis i konflikt med hverandre, blant annet fordi utbygging av fornybar energi er arealkrevende. En vellykket politikk må derfor håndtere klimaendringer og tap av naturmangfold samlet.
Norge har vedtatt og ratifisert en rekke konvensjoner og lover som skal bidra til både å stanse tap av naturmangfold og forhindre menneskeskapte klimaendringer. Blant annet skal Norge redusere sine klimagassutslipp med 85 % innen 2030, og være karbonnøytral i 2050. Et av virkemidlene er utbygging av vann- og vindkraftverk med intensjon om utfasing av fossil energi. Til tross for forpliktelsene og høyt tempo i vann- og vindkraftutbygging øker Norges årlige CO2- utslipp, og per dags dato er det lite dokumentasjon på at den nye fornybare energien erstatter den fossile.
Derimot viser erfaringene fra vind- og vannkraftprosjektene at utbyggingene ofte går på bekostning av viktig naturmangfold og verdifulle friluftsområder og landskap. Ved å skape irreversible skader på natur, forringer utbyggingene paradoksalt nok ofte verdiene en ønsker å skåne for skader av klimaendringer, uten at målsetningen om utfasing av fossil energi innfris.
Konsesjonsprosessene utfordrer dessuten kunnskapsgrunnlaget og demokratisk medvirkning. I henhold til regjeringserklæringen vil Solbergregjeringen øke tempoet ytterligere i saksbehandling og produksjon av både fornybar og fossil energi. Norge har allerede energioverskudd, overoppfylt el-sertifikat ordningen og et betydelig potensiale for energisparing og -effektivisering. Da olje- og gassektoren er av de største bidragsyterne til klimautslippene, og vind- og vannkraftutbygging svekker naturmangfold og friluftsliv, stiller Naturvernforbundet i Troms seg spørrende til Regjeringens ønske om økt satsing i begge sektorer. En slik natur- og miljøpolitikk vil kunne bidra både til å forsterke klimaproblemene og til å øke tapet av naturmangfold.