Naturvernforbundet vil styrke fylkestingsmelding med åtte-punkts tiltaksliste

– Sterk satsing på miljø er ikke forenlig med stor satsning på olje og gårsdagens industri og teknologi. Det skriver Naturvernforbundet i Troms i sin høringsuttalelse til fylkesmeldinga «Fellesskap i nord». Naturvernforbundet er sterkt kritisk til deler av meldinga, gir støtte til andre deler og foreslår en rekke konkrete tiltak.

Naturvernforbundet i Troms har høstet anerkjennelse i fylket for arbeidet som er lagt ned i høringsuttalelsen. Flere elementer i den er av generell og prinsipielle interesse og har overføringsverdi til andre fylker. Uttalelsen gjengis derfor i sin helhet her.

Naturvernforbundet i Troms

Kommentarer til fylkesmelding 2006:2

Petroleumsindustrien

Naturvernforbundet har merket seg de to motstridende hovedpunkter i meldinga; en sterk satsing på olje samt en sterk satsing på miljø. Disse to tingene er ikke forenlig ut fra Naturvernforbundets synspunkt. Naturvernforbundet vil også påpeke den konservative trenden med å ha en så stor satsning på gårsdagens industri og teknologi. Det å ta dette inn som et hovedpunkt i meldingen er direkte ødeleggende for den nordnorske fremtiden. Det finnes andre satsingsområder man burde fremme.

Ingenting tyder på at den oljen og gassen som ligger utenfor de nordnorske kyster vil bli mindre verdt i fremtiden, snarere tvert imot. Man finner stadig nye bruksområder som også er mer miljøvennlige enn de vi har i dag. Det å ta oljen og gassen inn nå for å eskalere den allerede pågående globale oppvarming er etter det Naturvernforbundet kan se, en av de største feil man kan gjøre i dag.

Man kan spørre seg om hva som har hendt på oljevernfronten siden Statoil bedyret at det bare var snakk om gassutvinning i Barentshavet, og frem til det i dag diskuteres flittig om oljeutvinning. Er kunnskapen og erfaringen med oljeutvinning i nordlige strøk virkelig så god som utbyggerne påstår, finnes det forskning på området? Vet vi egentlig mer i dag enn i gjorde da det ble åpnet for KUN gassutbygging i Barentshavet?

Fylkestingsmeldinga påpeker at en av de grunnleggende forutsetningene for realisering av sin hovedmålsetning er ”et sterkt miljøfokus og en helhetlig bærekraftig og økosystembasert forvaltning av nordområderessursene”.
Dette er ikke forenlig med en sterk, ny og bred satsing på petroleumsindustrien.

Kompetansebygging

Naturvernforbundet støtter fylkesrådet i satsningen på bred kompetansebygging i et

tett samarbeid med nasjonale og internasjonale miljø, på felter som fiskeri, grønn teknologi og helse. Det er viktig at denne kompetansen brukes til noe, at fagfolk taes med på råd ved framtidige beslutninger som angår nordområdene.

Folk til folk

Naturvernforbundet støtter et bredt «folk til folk» samarbeid med hovedfokus på kultur, urfolk, ungdom og helse, men savner her et bredere og sterkere fokus på miljø. Det enorme presset på arealutbygging er en trussel mot urfolks kultur og tradisjonelle miljø.

Plante- og husdyrproduksjon

Når det gjelder satsing på plante- og husdyrproduksjon som næring, sier fylkestingsmeldinga blant annet: ”Plante og husdyrproduksjon som foregår under nordlige vekstbetingelser har også bedre smaksegenskaper og høy kvalitet”. Her mener Naturvernforbundet at man bør arbeide for en merking av kvalitetsvarer fra en ren natur, med minst mulig forurensing og miljøødeleggende industri i nærområdet. En storstilt satsing på petroleumsindustri vil ødelegge dette.

Reiseliv og turistnæring

En bred og sterk satsing på grønn turisme vil komme hele landsdelen til gode. Kultur og uberørt natur er det turistene som kommer hit venter å finne. La oss passe på at det er det vi gir dem i fremtiden. Skal man få det til bør man bygge opp en sterk kompetanse på naturvennlig kultur og naturturisme. Her kan vi trekke mye lærdom fra Finland og Sverige, hvor de har hatt denne satsningen i flere år.

Motorisert ferdsel som utgangspunkt for turisme kan virke ødeleggende for næringen dersom man skal bruke ”storslagen og uberørt natur” som salgsargument. Her behøves en helhetlig og konsekvent politikk ovenfor de som vil satse på motorisert ”økoturisme”.

Miljø

Sitat fylkestingsmeldinga: ”Effektene av klimaendring kan bli betydelige og vil kunne få alvorlige følger for både samfunns- og næringsutvikling, spesielt i nordområdene. Selv om løsningen ligger på det globale plan er det viktig å kartlegge konsekvenser og identifisere lokale tiltak for å redusere eventuelle skadevirkninger.”

Naturvernforbundet mener det beste tiltaket som kan gjøres lokalt i Troms, samt også Finnmark og Nordland, er utfasing av petroleumsindustrien i nordområdene. Det er allment akseptert at petroleumsindustrien har mye av skylda for de globale klimaendringene. Framtidig vekst for nordområdene bør ikke baseres på en ressurs som vil skape ytterligere problemer for verden generelt, og regionen spesielt.

Sitat fylkestingsmeldinga: ”De marine ressursene i nordområdene står ovenfor flere trusler. Forurensende punktutslipp fra petroleumsvirksomhet og skipsfart, overfiske, langtransporterte forurensinger og miljøkriminalitet er noen av disse. Nivåene av flere miljøgifter som brytes sakte ned i naturen, er i dag i enkelte tilfeller urovekkende høye i den marine næringskjeden. Økt petroleumsbasert virksomhet i nordområdene, og skipstrafikk knyttet til denne, representerer også særskilte utfordringer. Dette krever et godt system for beredskap og overvåkning for å beskytte det sårbare marine miljø.

Som meldingen påpeker går ikke et allerede sterkt truet, sårbart marint miljø særlig godt sammen med utstrakt petroleumsvirksomhet. Valget mellom fiskeri og petroleumsindustri er enkelt. Med en riktig og langsiktig tenkende fiskeripolitikk har man en ressurs som er fornybar i all evighet. Olje og gass kan man kun hente opp en gang, men det kan samtidig ødelegge det marine miljø for alltid.

Samferdsel

Sitat fylkestingsmeldinga: ”Fra Troms arbeider man også med å få gjennomført en utredning av den samfunnsøkonomiske nytten av å knytte Troms til jernbanenettet.” Naturvernforbundet ser meget positivt på dette. Det er ingen tvil om at person- og godstrafikk med tog, fremfor fly og lastebil, er en positiv ting for miljøet. De samfunnsøkonomiske vinningene vil her være store. Det eneste Naturvernforbundet har å tilføye her er at dette punktet virker noe vagt og at det bør settes inn flere ressurser her.

Konkrete tiltak

Naturvernforbundet savnet disse punktene i meldingen og håper at de blir tatt til etterretning. Dette er konkrete tiltak for å følge opp det sterke miljøfokus fylkestingsmeldinga har.

1.Kraftverk

Det bør utarbeides en samlet regional plan for mikro-, mini- og småkraftverk. Planen bør legge føringer for hvor kraftutbygninger skal tillates og hvilke områder som skal være frie for slik virksomhet. Dette bør sees i sammenheng med den nye vannforvaltningsforskriften. Inntil en slik plan er på plass, bør det legges lokk på videre utdeling av konsesjoner. Man bør se på eksisterende kraftverk og undersøke hvor mye en opprustning av disse vil medføre av kostnader og ny energi.

2. Vindmøller

En samlet plan for utbygging av vindmølleparker bør utarbeides. Man må ta stilling til hvor mange konsesjoner man ønsker i fylket, og hvilke områder disse kan gis for. I Norge er det allerede delt ut konsesjoner på mer enn de 3,2 terrawatt som var målet før 2010. Ingen nye konsesjoner bør gis før en plan foreligger.

3. Områdevern

Fylket bør ha en overordnet plan for områdevern. Mange områder er kartlagt med hensyn på biologisk mangfold, geologi og kulturverdi. Dette omfattende datamaterialet bør brukes til å lage en oversikt over hvilke områder som er aktuelle for vern, nå eller i et større tidsperspektiv. Arealvern i sine ulike former anses allerede som viktig, og vil få større fokus i nasjonal politikk i framtiden. En helhetlig tenkning fra fylkeskommunens side vil gjøre at vern av områder kan forankres på lokalt nivå, ved bruk av lokal kompetanse.

4. Hyttebygging

Nybygging av hytter brer om seg, og antallet hytter øker mest i Nord-Norge. Området som befinner seg i 2,5 timers kjøreavstand fra Tromsø er mest populært. Det er snart fritt for ubebygd kystlinje rundt Tromsø. 94,5 % av nye hytter i Sør-Norge bygges i felt, mot 22 % i Nord-Norge (tall fra Tor Arnesen, Østlandsforskning). En så spredt bygging av hytter med tilhørende infrastruktur legger beslag på store arealer. Store entreprenører sørfra lokker Tromskommuner med store investeringer som Blånisseland (1500 hytter) og Malangen brygger (200 hytter). Det forekommer at utbyggerne selger hytter før byggetillatelse er gitt, for så å presse kommunene med dette slik at planene godtas gjennomførte. Inngrepene som hyttebyggingen medfører er en trussel mot vår urørte natur. Her kreves det en bevisst holdning fra fylkets side. Fylkeskommunen kan med fordel ta noen grep for å begrense og regulere omfanget av utbyggingen.

5. Fjæra og fjæresona

Angående bygging i fjæresona ligger det allerede restriksjoner inne via lovverket, men det ser ikke ut til at de alltid blir overholdt. Fri ferdsel i fjæra er et viktig allment gode i Nord-Norge, og slik bør det fortsatt være. Utbyggingspraksis bør strammes inn, og her er fylkeskommunen viktig som toneangivende myndighet.

6. Motorisert ferdsel i utmark

Holdningen til motorisert ferdsel og opprettelse av nye skutertraséer i Troms fylke har vært utelukkende positiv. Det er nødvendig å ta også de negative aspektene ved skuterbruk, som støyforurensning og forringelse av naturområder, i betraktning. Troms har allerede nok skutertraséer, og her behøves en mer restriktiv holdning og overordnete, langsiktige planer.

7. Fiskeflåten

Kystflåten har den mest lønnsomme og miljøvennlige måten å drive fiske på. Det er god lokal- og miljøpolitikk å overføre kvoter fra fabrikktrålere til kystflåten. Fylkeskommunen må være pådrivere for at dette skal skje.

8. Svartfiske

Fartøy som er dømte for å ha drevet svartfiske, bør ikke få anløpe havner i Troms. Fylket må legge inn en stor innsats for å følge opp NEAFC-avtalen om bekjempelse av svartfiske.

Ja, dette er viktig! Jeg vil vite mer om hvordan jeg kan bli medlem eller støtte Naturvernforbundets arbeid på andre måter.


Fylket bør ha en overordnet plan for områdevern.  Arealvern i sine ulike former anses allerede som viktig, og vil få større fokus i nasjonal politikk i framtiden.

Foto: Kåre Olerud, Norges Naturvernforbund

Fri ferdsel i fjæra er et viktig allment gode i Nord-Norge, og slik bør det fortsatt være. Utbyggingspraksis bør strammes inn, og her er fylkeskommunen viktig som toneangivende myndighet.
Ill.foto: Strandparti fra Vannøya. Kåre Olerud

En bred og sterk satsing på grønn turisme vil komme hele landsdelen til gode.
Foto: Steinar Rundhaug, Norges Naturvernforbund

Foto: Jan Hugo Sørensen

Person- og godstrafikk med tog, fremfor fly og lastebil, er en positiv ting for miljøet. Naturvernforbundet støtter en utredning av den samfunnsøkonomiske nytten av å knytte Troms til jernbanenettet.
Ill. foto: Kåre Olerud, Norges NaturvernforbundKystflåten har den mest lønnsomme og miljøvennlige måten å drive fiske på. Det er god lokal- og miljøpolitikk å overføre kvoter fra fabrikktrålere til kystflåten. Naturvernforbundet ber fylkeskommunen være pådriver for at dette skal skje.
Bildet over er fra båthavna på Hansnes, Ringvassøy.

Bildet under viser en sjark i Langsundet.


Begge fotos: Kåre Olerud, Norges Naturvernforbund

Turistene ønsker også å se og oppleve lokal kultur, og Nord-Norge har mye å by på. Her fra nedlagt hvalstasjon på Skorøya. Foto: Edvin Straume, Norges Naturvernforbund 

Uberørt, ren  natur er hva turistene som kommer hit, venter å finne. La oss passe på at det er det vi gir dem i framtiden. For å lykkes, må vi bygge opp en sterk kompetanse på naturvennlig turisme. Foto: Edvin Straume, Norges Naturvernforbund

Et allerede truet, sårbart marint miljø, går ikke godt sammen med utstrakt petroleumsvirksomhet. Valget mellom fiskeri og petroleumsindustri er enkelt. Med en riktig fiskeripolitikk har vi en ressurs som er fornybar i all evighet. Olje og gass hentes bare opp én gang.
Foto: Jan Hugo Sørensen