Oppdatering kystsoneplanarbeid

Naturvernforbundet Troms engasjerer seg i kystsoneplanarbeid og jobber for kystnaturen vår. I denne saken kan du lese en kort oppsummering med status i pågående kystsoneplanarbeid.

Kystsoneplan for Balsfjord, Karlsøy og Tromsø

Denne kystsoneplanen har vi i Naturvernforbundet Troms jobbet med i fellesskap med en rekke andre organisasjoner i en lang prosess. Vi har deltatt i folkemøter, referansegrupper og skrevet innspill.

Våre innspill:

Vi arrangerte også høsten 2022 en konferanse med havbruk som tema i samarbeid med FNF Troms. På konferansen deltok regionsekretær Lars Kufaas i paneldebatten på vegne av Naturvernforbundet Troms og styret var representert med flere medlemmer. Opptak tilgjengelig her.

Kystsoneplan Kvænangen, Nordreisa og Skjervøy

Skjervøy kommune har gått sammen med Nordreisa og Kvænangen kommuner om utarbeidelse av ny kystsoneplan. Planen forventes ferdigstilt i 2024.

Nettside for prosessen finner du her.

Naturvernforbundet Troms samarbeider med en rekke organisasjoner i dette planarbeidet for å styrke vår sak.

Innspill til kystsoneplanen finner du her:

Naturvernforbundet Troms mener at man i en pågående kystsoneplanprosess ikke bør åpne opp for behandling av nye lokaliteter eller biomasseøkning før ny plan er ferdigstilt. Dette for å gi størst mulig handlingsrom og best mulig kunnskapsgrunnlag for forvaltningen av fjordene. Vi jobber derfor også opp mot enkeltsaker i de tre kommunene.

Innspill til lokalitet Bjørnvika/Vorterøy i Skjervøy kommune:

Innspill til utvidelse av akvakulturtillatelse for matfisk av
laks og ørret i Nordreisa kommune

Vi oppfordrer alle medlemmer om å ta kontakt med styret om dere har innspill i pågående planarbeid. Lokal kunnskap eller synsunkter er kjærkomment i saksarbeid.

E-post: troms@naturvernforbundet.no