Regjering og storting bør ta en pause i vind- og vannkraftutbygginga

Vi ser alvorlig på at OED og NVE tar beslutninger på så mangelfullt grunnlag som det gjøres idag. Vi mener derfor vind- og vannkraftutbygging bør stanses inntil Stortinget har vedtatt en politisk plan for hvordan og når fornybar energi skal fase ut fossil energi. Vi oppfordrer Regjeringen til å foreta en grundig evaluering av dagens klimapolitiske tiltak og incentiver sett i sammenheng med tap av natur- og friluftsverdier og andre kvaliteter, samt den faktiske effekten tiltakene har på klimaet. Det politiske parti og den politiker som først tør å kalle en spade for en spade, og si STOPP, vil nyte stor respekt, og få en plass i historiebøkene!

Adventseminaret i Tromsø 25.11.2013 er et samarbeid mellom Troms FNF og Naturvernforbundet i Troms. I årets seminar som var det 4. i rekka, med deltakere fra de tre nordligste fylkene. Deltakerne enige om å be Naturvernforbundet om å ta denne saka til Regjeringen og Energi- og miljøkomiteen i Stortinget, sammen med SABIMA, WWF og FRIFO.

Siden har Riksrevisjonen langt på veg sagt det samme i sin rapport 
Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i konsesjonsbehandlingen av fornybar energi

Naturvernforbundet Troms er glad for Riksrevisors kritikk av NVEs rutiner i konsesjonssaker. Vi har siden 2010 varslet, villet ha stans i videre behandling og prosjektmakeri, inntil det er foretatt en revisjon av resultater/effekt på klima og natur og landskapsverdier. Når noe er så til de grader nytteløst og galt som»fornybarsatsinga», bør STANS være eneste fornuftige svar!  Landsmøtet i 2013 vedtok en snuoperasjon i synet på kraftutbygging og energipolitikk. Det gir håp, men det går for sakte, imens raseres store naturverdier – med offentlige midler, og til inga nytte.
Rilsrevisjonen forteller i sin rapport  bl.a. at beslutningsgrunnlaget vedr. verdiene av natur og landskap er mangelfullt, og at utbygginga skjer tilfeldig og klattevis, i inngrepsfri natur. Det er OED som har bestilt rapporten, men riksrevisor har kanskje ikke forstått hva rapporten egentlig forteller? Skal Riksrevisor være en pådriver for enklere konsesjonsbehandling?
Sitat:
«Konsesjonsbehandlingen av fornybar energi bør forenkles og effektiviseres  Behandlingen av konsesjoner for utbygging av fornybar energi tar svært lang tid. Mange saker ligger uten aktiv saksbehandling i lengre perioder, og antall saker i kø har økt. – Saksbehandlingen bør bli mer effektiv for å legge bedre til rette for økt produksjon av fornybar energi i Norge», sier riksrevisor Per-Kristian Foss 14.01.2014.

Adventsseminaret i Tromsøs deltakere skriver om Stans i vind- og vannlraftutbygging

Samarbeidsrådet for natur og miljø, SRN, har fulgt på og skriver 27.2. 2014 om Planløs vindkraftsatsing

Naturvernforbundet i Troms  og SABIMA er enige i at konsesjonsbehandlinga går for raskt og på mangelfullt beslutningsgrunnlag. Fornybarsatsinga representerer et demokratisk problem. Se her