– Regjeringen må stoppe NVEs planlagte naturødeleggelser

Statnett har fått konsesjon til å bygge Norges lengste kraftlinje. Linja begrunnes med økt oljevirksomhet i nord, og legges tvers gjennom viktige naturområder, inkludert områder som er vernet eller skal vernes. Natur og Ungdom og Naturvernforbundet klager inn vedtaket. De mener den øvre delen av linja ikke bør bygges i det hele tatt.

Det 513 kilometer lange kraftlinjeprosjekt er planlagt utbygd fra Ofoten via Balsfjord til Hammerfest i Finnmark. Natur og Ungdom og Naturvernforbundet klager inn delstrekningen fra Balsfjord til Hammerfest

– Økt oljeutvinning i nord går på tvers av norske klimaforpliktelser, og er et hasardspill med de viktige naturverdiene i Barentshavet. Kraftlinja legger opp til økt oljevirksomhet, det er vi imot, sier Silje Lundberg, leder i Natur og Ungdom

Krysser verdifulle verneområder

Den foreslåtte kraftlinja går gjennom flere naturreservater og verneverdige områder.

– Det er hårreisende at Statnett kan få tillatelse til utbygging som pløyer rett gjennom viktige naturreservater og naturområder som staten selv har sagt er så verdifulle at de må vernes. Naturreservat er den strengeste formen for vern vi har, og områdene som blir vernet blir det på grunn av verdifull natur. Da kan man ikke legge kraftlinjer tvers i gjennom dem, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Krever politikerne på banen

Organisasjonene krever nå at regjeringen omgjør vedtaket slik at kraftlinjen i det minste legges utenom de verdifulle naturområdene. Organisasjonene er likevel bekymret over at det i mange tilfeller bare er søkt ett eller få alternativer for kryssing av de verdifulle områdene.

– Skal vi ta vare på artsmangfoldet i Norge, kan man ikke bygge ned de artsrike og verdifulle naturområdene. Om kraftlinjen bygges må den i det minste legges utenfor naturreservatene og verneområdene den nå er lagt gjennom, avslutter Natur og Ungdom-lederen.