Seier i Stillelva saken: Pålegg om gjenoppretting av elveløp – Stillelva – Tjeldsund kommune

Tiltakshaver fikk 21.04.2023 endelig vedtak med pålegg fra Statsforvalter om å gjenopprette elveløp som ulovlig var endret.

Naturvernforbundet Troms har jobbet med Stillelva saken siden høsten 2018. Da klaget vi på saken til Statsforvalter etter tips fra lokale innbyggere i kommunen. Vi har siden klaget og sendt innspill, deltatt på befaring og fulgt saken tett.

Naturvernforbundet Troms mener det er svært positivt at vannforvaltning blir tatt på alvor og at ulovlige tiltak i anadrome vassdrag må rettes av tiltakshaver.

Sakens bakgrunn

For om lag 12 år siden ble det naturlige løpet til Stillelva rettet ut på eiendom 77/9. Tiltaket skulle vært omsøkt etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag, da det ikke er tillatt å gjøre slike tiltak uten tillatelse fra enten statsforvalteren eller fylkeskommunen. Søknad om tillatelse ble levert til
Statsforvalteren i Troms og Finnmark den 3. desember 2021, som ga avslag med hjemmel i § 1 i forskrift om fysiske tiltak i vassdrag. Begrunnelsen var fare for forringelse av produksjonsmulighetene for fisk og andre ferskvannsorganismer.

Fra saksdokumentene

Tiltakshaver er pålagt å gjenopprette elveløpet til sin naturlige tilstand etter nærmere vilkår. Se vedtak av 21.04.2023.

Dokumenter i saken

Takk til alle som har engasjert seg i saken både lokale ressurspersoner som kunne dokumentere med foto endringene i elva, frivillige i Naturvernforbundet og alle andre som har stått på i denne saken.