Signér Tromsøerklæringa: Stopp ranet av kysten vår!

Fylkesstyret oppfordrer alle medlemmer av Naturvernforbundet og andre til å undertegne erklæringa på http://stoppranet.no.

TROMSØ-ERKLÆRINGA: Stopp ranet av kysten vår! http://stoppranet.no

MYNDIGHETENES LOVBRUDD GJENNOM 20 ÅR SKAL NÅ LEGALISERES

Deltakerloven og Fiskesalgslagsloven skal sikre bosettinga og næringsgrunnlaget langs kysten. Havressursloven slår fast at det norske folket i fellesskap eier fiskeressursene. Norske myndigheter, med fiskeridepartementet i spissen, har brutt dette sentrale lovverket gjennom de siste 20 årene – med alvorlige konsekvenser for vår landsdel.

Departementet har hatt ute på høring et forslag til endringer i Deltakerloven, som blant annet regulerer eierskap til og sammensetningen av fiskeflåten. Lovutkastet som ble lagt fram, vil dersom det vedtas, bety en legalisering av en ulovlig praksis som departementet har utviklet i strid med Deltakerloven. En lovendring vil i praksis bety at kvoter for første gang blir direkte omsettelige i Norge – og med dette fullføres fiskeriadelen sitt ran av allmenningen/folket.
Det regjeringsoppnevnte Tveterås-utvalget (Sjømatindustriutvalget) foreslår ytterligere svært radikale endringer i Deltakerloven, med blant annet minst mulige restriksjoner på kjøp og salg av fiskekvoter, valg av fangstteknologi og krav til leveranser til norsk fiskeindustri.

DET NORSKE FOLK EIER FISKERESSURSENE

Redere som har fått fiskerettigheter / kvoter gratis av staten, får lov til å selge disse og stikke fortjenesten i lomma. Den sittende regjering har nå foreslått at fiskeressursene skal kunne kjøpes og selges enda enklere. Staten er ikke eier av fiskeressursene, men forvalter disse på fellesskapets vegne. Fiskerettighetene er derfor ikke en salgsvare som myndighetene kan overlate til private å selge til høystbydende. Myndighetenes oppdrag er derimot blant annet å fordele fiskerettigheter slik at fisket kan komme kystsamfunnene til gode.

INGEN LIKER Å BLI RANET

Et ran er når noen med makt tar noe som tilhører andre – dette er ulovlig. Regjeringen vil frata kystsamfunnene retten til fisken, som vi har levd av i tusener av år. Gjennom 20 år har myndighetene tillatt at redere har kjøpt opp og konsentrert rettighetene til å fiske – og en stor del av inntektene fra fisket har blitt ført ut. Dette har bidratt til utarming av kystsamfunnene. Leveringspliktige trålkvoter er ført ut av landsdelen – noe som har ført til at kystsamfunn som er avhengige av fisk, har mistet sitt næringsgrunnlag og avfolkes.

VI FRYKTER

Vi som har undertegnet dette oppropet reagerer på at myndighetene tar seg til rette på denne måten.
Vi frykter at en irreversibel privatisering av fiskerettigheter. Vi frykter at fiskeressursene med de foreslåtte endringene kan havne på utenlandske hender. Vi frykter en fiskeripolitikk som er basert på den sterkestes rett – blottet for samfunnsansvar.

FÅ STOPPET OG OMGJORT RANET

* Deltakerloven, Havressursloven og Fiskesalgslagsloven er med på å sikre bosettingen og næringsgrunnlaget langs kysten – og sikrer fellesskapets eierskap til fiskeressursene. Dette lovverket skal respekteres og etterleves.
* Dersom lovverket endres, åpner EØS-avtalen for utenlandsk eierskap til fiskeressursene.
* Vi krever at trålkvotene blir tilbakeført til sine lokalsamfunn.
* Man må i større grad sette fokus på kvalitet, kortreist mat og fangstmetoder med lavt energiforbruk.
* Tveterås-utvalgets innstilling truer kystbefolkningens livsgrunnlag, og må således avvises. Vi krever at prinsippene for fordeling av fiskekvoter og fiskerettigheter må gjennomgås på nytt, slik at en større andel av verdiskapningen kommer de fiskeri- og sjømatavhengige lokalsamfunnene langs hele kysten til gode. Det handler om forvaltningen av de verdiene som sikrer bosetting og livsgrunnlag langs kysten.
* Vi krever at Regjeringen og Departementet følger lovverket og respekterer folkets vilje i forvaltningen av vår viktigste, evig fornybare ressurs.

Vi ber organisasjoner, politiske partier, kommuner og fylkeskommuner om å behandle denne erklæringa og å slutte seg til den.

Vi ber lokalpolitikerne langs hele kysten om å uttale seg mot Tveterås-utvalgets innstilling (NOU 2014:16) innen 30. april 2015.

VI SIER NEI TIL MARKEDSKREFTENES FRIE SPILL PÅ KYSTEN!
Signert i Tromsø, 6. februar 2015:
Aina Nilsen – Fiskardattera fra Finnmark
Norges Kystfiskarlag
Kystopprøret Gjenreis Kystnorge
LO Tromsø
Naturvernforbundet, Troms
Fagforbundet, Tromsø
Tromsø Nei til EU
Troms Natur og Ungdom