Skeptisk til hyttebygging for reiselivet på Svalbard

Det er åpnet for å etablere et begrenset antall næringslivshytter på Svalbard. – Vi er i utgangspunktet skeptisk til slike nyetableringer på Svalbard . Den norske målsettingen er jo at Svalbard skal være verdens best forvaltede villmarksområde, sier seniorrådgiver Thor Midteng i Norges Naturvernforbund.

Det skal nå utarbeides konsekvensutredninger for søknader om hytter på 6 forskjellige steder. Lokale reiselivsoperatører står bak, og hyttene skal anvendes som et ledd i næringsutøvelsen.

– Vi opplever det som illevarslende når Sysselmannen i dokumentet som ble sendt på høring, skriver at det i første omgang er åpnet for et lite antall hytter. Uttrykket ”i første omgang” kan tolkes som et varsel om flere slike hytter, sier Thor Midteng.

Her følger brevet fra Norges Naturvernforbund til Sysselmannen:

Sysselmannen på Svalbard

Firmapost@sysselmannen.svalbard.no

Oslo, 30. januar 2007

Etablering av næringshytter for reiselivet på Svalbard

Det vises til Sysselmannens høringsbrev av 18.12. i fjor.

Av Sysselmannens nettsider registrerer vi at ”det er åpnet for å etablere et begrenset antall næringslivshytter på Svalbard” for lokale reiselivsaktører. Av høringsbrevet blir dette nærmere klarlagt slik: ”For å høste erfaringer med denne type etableringer og for å få større oversikt over virkningene, ble det fastlagt at en i første omgang vil gi et lite antall nye tillatelser, ca. 2 -3 ” (Vår utheving).

Norges Naturvernforbund er i utgangspunktet skeptisk til slike nyetableringer på Svalbard – spesielt i lys av den fastsatte målsetting om at Svalbard skal være verdens best forvaltede villmarksområde. Vi er også betenkt over formuleringen ”i første omgang” – hvilket tyder på at kan bli flere slike hytter fremover.

Det er en streng forvaltningspraksis for slike anlegg i verdifulle naturområder på fastlandet. For Svalbard som helhet – selv utenom verneområdene – bør det være en selvfølge at man fører en meget restriktiv politikk på dette området.

Det skal nå utarbeides konsekvensutredninger for søknader om 6 prosjekter på 6 forskjellige steder – med hensyn til nærmere plassering, utforming m.v.

Norges Naturvernforbund har ikke forutsetning for å komme med konkrete, detaljerte synspunkter i så måte, men vil peke på Sysselmannens egne tanker i sitt høringsbrev:

”Landskapsvirkninger, terrenginngrep og –slitasje og forstyrrelse av dyreliv vil være sentralt her. Hyttene vil kunne fungere som ”brohoder” for ferdsel til nye områder og også på andre måter føre til endringer i ferdselsmønsteret. Hyttene er også ønsket plassert i områder med få eller ingen andre tekniske inngrep.”

Norges Naturvernforbund ber om at spesielt disse forhold får høy prioritet i de konsekvensutrednings-program som nå skal fastsettes.

Med vennlig hilsen

Norges Naturvernforbund

Thor Midteng

rådgiver